Kom Lifestyle

เปิดจริงแล้ว "มโนความตาย- ปรัชญาความรัก"

เปิดจริงแล้ว "มโนความตาย- ปรัชญาความรัก"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.หอการค้าไทยเปิดสอนวิชาแปลกกว่า 100 วิชาหวังใช้สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ ตอบโจทย์ยุค Startup 4.0”

       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มีการสอนวิชาใหม่การประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) แก่นักศึกษาทุกคณะ ตั้งแต่เรียนปี 1 เพื่อปูพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ปีที่ 1 วิชาดังกล่าวจะเน้นภาคปฏิบัติ และนำเสนอไอเดียธุรกิจแบบ Business Pitching และไม่วัดผลจากการสอบ รวมถึงเน้นการเรียนการสอนผ่านระบบ Digital Hybrid Learning System 

      ล่าสุด เปิดสอนวิชาสุดแปลก ตอบโจทย์ยุคสมัยที่เข้าสู่โลกโพสต์โมเดิร์น และการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล โดยเล็งเห็นว่า วิชาเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะผสมผสานกับองค์ความรู้ทางธุรกิจ ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป วิชาเหล่านี้จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ที่ในปีการศึกษา 2560 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับหลักสูตร โดยมีวิชาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 วิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ตัวอย่างวิชาเหล่านี้ ได้แก่

      วิชา มโนทัศน์เรื่องความตาย นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนาต่างๆ แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของเพื่อให้เข้าใจถึงภาวะคนใกล้ตาย การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ และแนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย 

      วิชา ปรัชญาความรัก นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว

เปิดจริงแล้ว "มโนความตาย- ปรัชญาความรัก"

      วิชา ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา ทางจิตวิทยา และความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

      วิชา เกษตรอัจฉริยะ (Smart Famer) นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทำธุรกิจเกษตร

       วิชา Digital games นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จำเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล กรณีศึกษาเกมดิจิทัล

เปิดจริงแล้ว "มโนความตาย- ปรัชญาความรัก"

        รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงตัวอย่างบางวิชาว่า “ส่วนตัวจะใช้แทนตัวเองเวลาพูดกับนักศึกษาว่าแม่ เห็นนักศึกษาทุกคนเดินไปเดินมา มีหลายเพศสภาพ แต่ทุกคนมีความรู้และความสามารถ และได้รับการยอมรับในสังคม เช่น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหลายๆ คน ที่ทำงานอยู่ในแวดวงสื่อมวลชน ไม่รู้สึกว่าลูกๆ เหล่านี้แตกต่างจากคนอื่น ที่สำคัญผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดการเรื่องนี้ ผ่านนโยบายหลายอย่าง เช่นให้การยอมรับการแต่งกายตามเพศที่ลูกเลือก ไม่ว่าจะในห้องเรียน ในห้องสอบ รวมทั้งการไม่ใช้คำนำหน้าว่า “นาย” ในระหว่างพิธีประสาทปริญญาบัตร วิชาความหลากหลายทางเพศ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องเข้าใจในสภาวการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าใครจะเลือกเพศสภาพใดก็สามารถเป็นคนที่สร้างความสุขและความสงบให้แก่สังคมได้”

        “ มหาวิทยาลัยได้กำหนดบางวิชา ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนจากทุกคณะจำเป็นต้องเรียน เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความแตกต่างที่เหนือกว่าในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 ได้แก่ วิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม และวิชา Digital Coding ซึ่งจะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดดเด่นทั้งในการความคิดดี มีหัวการค้า และความรู้เรื่องการเขียนโค้ดโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อมีพื้นฐานในการสร้างธุรกิจสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ในอนาคต” อธิการบดีกล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง