Kom Lifestyle

รร.นายร้อยตำรวจ พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ

รร.นายร้อยตำรวจ พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รร.นรต. ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ ด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ ตามแนวทาง 7 H

        โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการนำเสนอผลงานการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ : แหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายผลและการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในรูปของตัวบุคคล รูปแบบของข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนา รร.นรต.ให้เป็นต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยสร้างความร่วมมือและขยายผลกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่ห้องประชุมเตมียาเวสโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

       ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา สินลอยมา  หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ : แหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายผลและการสร้างเสริมสุขภาวะ ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ ตามวัตถุประสงค์เกิดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง 7 H ได้แก่ 1. Healthy Day การสร้างสุขภาพในทุกวัน รวมถึงการเฝ้าระวังภัยสิ่งที่จะมาทำรายหรือส่งผลต่อสุขภาพ จึงจัดกิจกรรม “สวมเกราะให้หัวใจ ป้องกันภัยผีพนัน ไซเบอร์”ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจพร้อมเทคนิคสำหรับการป้องกันตนเองจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นการพนันออนไลน์ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ เด็ก เยาวชน และประชาชน 2. Healthy Moveสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่ โดยการประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารเผยแพร่ (Explicit Knowledge) ตามชุมชน 3. Healthy Libraryเพิ่มความรู้ เพิ่มสุขภาพที่ดี โดยจัดห้องสมุดสุขภาพขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้เครือข่ายและประชาชนทั่วไปมาใช้บริหารห้องสมุดสุขภาพ 

        ศ.พล.ต.ต.หญิง พัชรา กล่าวต่อว่า 4. Healthy Club การทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกายในร่ม เช่น เล่นโยคะ นั่งสมาธิ รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพ เพื่อให้สมาชิกและเครือข่ายได้ความรู้และเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกในการมีจิตอาสาที่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อสังคม และมีสุขภาพจิตที่ดีในการใช้ดนตรีกล่อมเกลาจิตใจ 5.Healthy Personเสริมสร้างร่างกายให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีสุขภาพทั้ง 4 มิติ บุคลิกภาพที่ดี มีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมส่วน มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีความมั่นใจ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีและพร้อมรับใช้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  6. Healthy Food จัดกิจกรรมสวนผักไร้ดิน มีกิน มีสุข (Hydro Garden for Healthy Food) เพื่อต่อยอดและขยายผลการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และ 7. Healthy Park การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรพอเพียง โดยน้อมนำแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในชีวิต การมีแปลงสาธิต การปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้และทำการ ทดลองสร้างแปลงสาธิตและการทำปุ๋ยหมัก อีกทั้ง เปิดพื้นที่บริเวณสวนสุขภาพ 300 ไร่ สำหรับการออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ และผู้สนใจทุกคนเข้ามาใช้บริการ

       พล.ต.ต.พงพันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต. กล่าวว่า รร.นรต.มีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ นักเรียน รร.นรต.ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง จึงได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการขยายผลองค์กรด้านสุขภาพ 7 H เพื่อให้ทุกคนได้นำไปปฏิบัติ

        ด้าน นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการพัฒนาสุขภาวะใน 4 มิติ โดยความคาดหวังที่ต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ร่วมกับสถาบันการศึกษา และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดังนั้น ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จก้าวหน้ามีนรต.ที่เป็นแกนนำ มีเครือข่ายนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาร่วม และประเด็นสำคัญคือการเป็นองค์กรสุขภาพที่ทำให้เครือข่ายในจังหวัดนครปฐมให้ความร่วมมือและร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพของคนในจังหวัดนครปฐมทั้งจังหวัดมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง สามารถเป็นองค์กรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง