Kom Lifestyle

"ศาสตร์พระราชา ก้าวสู่ Education 4.0"

"ศาสตร์พระราชา ก้าวสู่ Education 4.0"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จากสภาพสังคมอาชีพทำนาข้าวเปลี่ยนไปสู่วิถีชุมชนเมือง ส่งผลให้การทำนาข้าวกำลังจะหายไปพร้อมเด็กรุ่นใหม่ที่มุ่งสู่อาชีพคนเมือง

            โรงเรียนบ้านนาตำเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิถีพอเพียงและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

            นางสุมลฑา  อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา กล่าวว่า เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด โรงเรียนจึงมีแนวคิดบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่  ฟื้นฟูอาชีพทำนาข้าวในโรงเรียนคู่กับศาสตร์พระราชา  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำนาข้าว พร้อมทั้งภาษาถิ่นใต้ คติธรรม ความเชื่อ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทั้งการผลิตอินทรีบำรุงดิน การศึกษาแปรรูปเมล็ดข้าว เส้นทางของข้าวสู่อาชีพต่าง ๆ เพราะประสบการณ์ในการทำงานของเด็ก ๆ เป็นการเดินตามรอยพระราชดำริการระเบิดจากข้างใน มีความพอเพียง และมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน นับเป็น “ตำราแห่งชีวิต” เล่มสำคัญ

"ศาสตร์พระราชา ก้าวสู่ Education 4.0"

             เด็กหญิงสราวดี โลดโพธิ์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า จากการได้เรียนรู้การทำนาข้าวของโรงเรียนนาตำเสา ในปีก่อน ๆ จนปีนี้ เป็นเวลา 3 ปีแล้ว ตนได้เรียนรู้การเตรียมดิน ไถพรวน เตรียมพันธุ์ข้าว การดำนา การดูแล และการเก็บเกี่ยว ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ระบบนิเวศในนาข้าว ศึกษาการพึ่งพากันของพืชและสัตว์ การจัดการระบบน้ำในนาข้าว ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เช่น การฝึกทำงานร่วมกัน การเรียนรู้วัฒนธรรม "ศาสตร์พระราชา ก้าวสู่ Education 4.0"

"ศาสตร์พระราชา ก้าวสู่ Education 4.0"

"ศาสตร์พระราชา ก้าวสู่ Education 4.0"

           การพึ่งพาอาศัยกันในการทำงาน ฝึกด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเพลงพื้นบ้าน การละเล่นอาชีพทำนา การรู้จักประเมินและการตัดสินใจในการทำงาน  ฝึกการมีจิตสาธารณะ ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้จากสภาพวิถีชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง