Kom Lifestyle

รายงานการจัดอันดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานการจัดอันดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๙
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

....

รายงานการจัดอันดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๙ ของ World Economic Forum (WEF)

ตามที่สื่อมวลชนบางสำนักได้รายงานข่าวโดยอ้างอิงข้อมูล World Economic Forum (WEF) ที่จัดทำรายงานการจัดอันดับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Competitiveness Report) ประจำปี ๒๕๕๙ ของ ๑๓๖ ประเทศทั่วโลก ซึ่งการจัดอันดับในด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวไม่สะท้อนสภาพข้อเท็จจริงโดยรวมของประเทศไทย นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงและแจ้งข้อมูล ดังนี้  

๑. WEF เผยแพร่รายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งจัดอันดับโดยรวมให้ประเทศไทยอยู่อันดับ ๓๔ ของโลกจาก ๑๓๖ ประเทศ ขึ้นมาจากอันดับ ๓๕ เมื่อปี ๒๕๕๘ เป็นอันดับ ๓ ของประเทศสมาชิกอาเซียนรองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ ๑๓) และมาเลเซีย (อันดับที่ ๒๖) และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านจะเห็นว่าไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงมากในหลายด้าน เช่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่อันดับ ๗ ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่อันดับ ๑๖ ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาอยู่อันดับ ๑๘ ด้านโครงสร้างคมนาคมขนส่งทางอากาศอยู่อันดับ ๒๐ แต่สื่อมวลชนเลือกที่จะเสนอข้อมูลจากตัวชี้วัดด้าน Safety and Security เพียงด้านเดียว จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๔ ด้าน และตัวชี้วัดดังกล่าวใช้ข้อมูลสถานการณ์เฉพาะบางพื้นที่ จึงไม่เป็นการสะท้อนสถานะภาพรวมของทั้งประเทศที่ยังมีความปลอดภัย 

๒. หลังจากการเผยแพร่รายงานของ WEF เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๐ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ WEF และทีมที่จัดอันดับ เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการในประเทศไทยและสอบถามวิธีการจัดอันดับ เนื่องจากไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกจากการสำรวจของสำนักชั้นนำของโลกหลายแห่ง ซึ่งในการหารือ WEF ยอมรับว่าข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงานฯ ในแต่ละปีเป็นข้อมูลเก่า (ในบางกรณีมากกว่า ๑ ปี) รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามประสบปัญหาเรื่องอคติและการยึดติดกับภาพลักษณ์ทั้งที่ข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้น WEF กำลังพิจารณาปรับปรุงวิธีการคำนวณและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติ โดยเพิ่มการใช้ข้อมูลสถิติจากองค์กรระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือและลดการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ทั้งนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยฯ จะได้ติดตามผลการหารือกับคณะผู้บริหารของ WEF อย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป

๓. นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลขององค์กรอื่น ๆ ที่จัดลำดับด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น Master Card ระบุว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมามากที่สุดในปี ๒๕๕๙ การสำรวจความเห็นของ Expat Insider ปรากฎผลว่าประเทศไทยเป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศน่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติ สำนักข่าว US News & World Report จัดประเทศไทยอยู่อันดับ ๒๖ ในภาพรวม เป็นต้น

ที่มา :  http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/78451

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง