Kom Lifestyle

พบเด็กถูกกทารุณ-ค้ามนุษย์แจ้ง1300

พบเด็กถูกกทารุณ-ค้ามนุษย์แจ้ง1300
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม. ติดตามเหตุการณ์และข่าวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง และปกป้องเด็ก และบุคคลผู้ประสบปัญหาทางสังคม อย่างทันท่วงที

 

       นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาสังคมซับซ้อนมากขึ้น โดยปรากฏให้เห็นผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)ได้ให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบให้กระทรวง พม. ติดตามเหตุการณ์และข่าวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง และปกป้องเด็ก และบุคคลผู้ประสบปัญหาทางสังคม อย่างทันท่วงที

พบเด็กถูกกทารุณ-ค้ามนุษย์แจ้ง1300

             นางนภา เศรษฐกร รองปลัด พม.

   ซึ่งการแก้ไขปัญหาทางสังคม...รอไม่ได้ เพราะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง การแชร์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมดูแลสังคมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชุมชน หากพบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว การละเมิดเด็กและสตรี กรุณาแจ้งให้กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือที่รวดเร็วและทันการณ์ 

     ทั้งนี้ มีกฎหมายหลายฉบับให้การคุ้มครองผู้พบเห็นที่แจ้งเบาะแสแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รวมถึงพระราชบัญญัติปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยมีกระทรวง พม. ทำหน้าที่ให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

      “กระทรวง พม. จะได้เพิ่มช่องทางการรับรู้ร่วมกับทุกภาคส่วน และชุมชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้กับชุมชนและประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่พบเห็นเบาะแส หรือเหตุการณ์การล่วงละเมิดต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ การกระทำความรุนแรง ในครอบครัว และทุกปัญหาทางสังคม ขอความร่วมมือแจ้งกระทรวง พม. ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะปัญหาสังคมเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งต้องช่วยกันสร้างสังคมให้น่าอยู่ และปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นางนภา กล่าวในตอนท้าย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง