Kom Lifestyle

ยกมาตรฐานกุ๊กครัวไทยในต่างแดน

ยกมาตรฐานกุ๊กครัวไทยในต่างแดน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย สู่สากลให้เป็นที่ยอมรับ เสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ว่า โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเท    ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนำประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 

ยกมาตรฐานกุ๊กครัวไทยในต่างแดน

           ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ เป็นที่นิยมของต่างชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติแล้ว อาหารไทยยังแสดงถึงความประณีตบรรจง รวมทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมุ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้มีการขยายตัวของร้านอาหารไทยจำนวนมาก

        ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ และโครงการครัวไทยสู่โลก ยังมุ่งส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วย

              นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กล่าวเสริมว่า การดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ และมีความประสงค์จะเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย 

ยกมาตรฐานกุ๊กครัวไทยในต่างแดน

      รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเห็นถึงความสำคัญรวมถึงประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มีโอกาสในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้สามารถส่งกลับประเทศไทย รวมทั้งเสริมศักยภาพการแข่งขันการขยายธุรกิจด้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ

        สำหรับการดำเนินงานงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2  

      โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศใกล้เคียง เป้าหมายดำเนินการในปี 2560 จำนวน 180 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สาธารณรัฐออสเตรีย และญี่ปุ่น  ดำเนินการแล้ว 120 คน

ยกมาตรฐานกุ๊กครัวไทยในต่างแดน

           ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย

      ซึ่งใช้เป็นหลักฐานการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย ช่วยให้มีรายได้ส่งกลับให้ครอบครัวในเมืองไทยเพิ่มขึ้น  

 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง