Kom Lifestyle

เปิดเวทีแชร์ความรู้ "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว"

เปิดเวทีแชร์ความรู้ "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มสด. ผุดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านอุตสหกรรมท่องเที่ยว เปิดเวทีแชร์ความรู้ร่วมกัน

         สืบเนื่องจากแนวนโยบายผู้บริหาร ที่ต้องการให้บุคลากร ทั้งสายวิชาการ (อาจารย์) และสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) พัฒนาตนเองในงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนท่องเที่ยวฯ เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดโครงการประจำปีดังกล่าวขึ้น ซึ่งบูรณาการเนื้อหาการอบรม โดยคำนึงถึงกรอบการพัฒนาบุคลากร 3 ด้าน ได้แก่ หากทราบจุดอ่อน เราต้องพัฒนาให้เข้มแข็ง, หากทราบความต้องการของบุคลากร เราต้องสนับสนุนให้ตรงจุด และหากคำนึงถึงความทันสมัย เราต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม

      อ.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)กล่าวถึง โครงการ Monthly Sharing For THM Competencies Enhancement ว่า มหาวิทยาลัยรวมถึงระบบประกันคุณภาพฯ ได้กำหนดให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่แล้วนั้น โครงการ Monthly Sharing For THM Competencies Enhancement จึงเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ แก่บุคลากรภายในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ บุคลากรหน่วยงานอื่น และบุคลากรภายนอก หากสนใจก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้ เพราะศาสตร์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ สามารถประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย การอบรมครอบคลุมในด้านวิชาการ เช่น workshopเรื่อง จากความชำนาญเชิงวิชาชีพถ่ายทอดสู่บทความวิชาการ ด้านวิชาชีพ เช่น Beverage Design เทคนิคเริ่มต้นสู่ Barista และBartender และทักษะเพิ่มมูลค่าตนเองอื่นๆ เช่น Workshopเรื่อง Smart Advisor เข้าใจและให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์อย่างถูกต้อง เป็นต้น

         นอกจากจะเชิญวิทยากรบางส่วนจากภายนอกแล้ว อาจารย์หลายท่านในมหาวิทยาลัยเองได้รับโอกาสไปสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจภายนอกมหาวิทยาลัย บางท่านมีองค์ความรู้อยู่กับตัว โครงการนี้จึงเป็นเวทีที่อยากสร้างคุณค่าให้กับบุคคล และสร้างความคุ้มค่าให้กับงบประมาณ และทรัพยากร จากวิธีการง่ายๆ ที่เราเรียกว่า “Sharing”

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง