Kom Lifestyle

“เธอ คือ แรงบันดาลใจ"

“เธอ คือ แรงบันดาลใจ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สุดยอดโครงการต้นแบบเยาวชนจิตอาสาเพื่อสังคม ระดับประเทศ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ ปีที่ ๘”เพราะเชื่อว่า คนดียังมีอยู่ในสังคม

        วันที่ 9 มิ.. 2560 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีประกาศผลการคัดเลือกโครงการต้นแบบชนะเลิศระดับประเทศ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ ปีที่ 8” คัดเลือก 3 โครงการต้นแบบเพื่อต่อยอด ขยายผล และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

            โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ”เป็นโครงการที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ริเริ่มขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจจากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 9 ที่ว่า ”เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติคิดดี ทำดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยเล็งเห็นว่าหลักการ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นสำคัญ

“เธอ คือ แรงบันดาลใจ"

          กิจกรรมหลักของโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” คือการประกวดผลงานหรือโครงงานที่เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาดำเนินการหรือจัดทำขึ้นจาก “แรงบันดาลใจ” ที่ต้องการ “เปลี่ยน” ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และเพื่อเป็น“แรงบันดาลใจ” อันดีงามให้เด็ก เยาวชน และชุมชนอื่นได้เดินก้าวตาม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศส่งเข้าแข่งขัน และคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจากทั้ง 9 ภูมิภาคเข้าสู่รอบตัดสิน ซึ่งในปีนี้มีโครงการต้นแบบผ่านเข้ารอบตัดสินทั้งสิ้น 12 โครงการ จากที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 346 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการกล้าดีวิถีพอเพียง โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน

 2. โครงการจิตอาสาพาเพลิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย

 3. โครงการหลีกเลี่ยง ปรับพฤติกรรมเสี่ยงห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 4. โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง เพื่อสานต่อศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียน นางัวราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดนครพนม

 5. โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สืบสานภูมิปัญญาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จังหวัดศรีสะเกษ

 6. โครงการกระถางมูลช้างลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์

 7. โครงการละครยามเช้า สืบสานรากเหง้า เล่าละครเพลงทรงเครื่องเรื่องพ่อหลวง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี

 8. โครงการค่าย Badin2 Camp For Science Gifted Project (BSGP) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์๒) กรุงเทพมหานคร

 9. โครงการจิตอาสาพาทำดี โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี

 10. โครงการนักสืบสายน้ำ รักษ์ลุ่มน้ำประแส โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง

 11. โครงการรักษ์ “ราชินีแห่งสายน้ำ” โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

 12. โครงการสืบสานปณิธานความดีสานใจพี่สู่ใจน้องเพื่อชุมชนสันติสุข โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา “เธอ คือ แรงบันดาลใจ"

          โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน อาทิ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้ชำนาญการด้านหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางรจนา สินธี หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักกิจการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาตัดสินผู้ชนะจากการชมนิทรรศการ และการนำเสนอโครงการ ก่อนจะประกาศผลการตัดสิน

              สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับมอบทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักเรียน และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับสถานศึกษาเจ้าของโครงการ

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับมอบทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักเรียน และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สำหรับสถานศึกษาเจ้าของโครงการ

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับมอบทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักเรียนและเงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับสถานศึกษาเจ้าของโครงการ และรางวัลดีเด่นอีก 9 โรงเรียน รับมอบทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท สำหรับสถานศึกษาเจ้าของโครงการ

“เธอ คือ แรงบันดาลใจ" “เธอ คือ แรงบันดาลใจ"

        จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผู้ชนะโครงการต้นแบบมา 3 อันดับ อันดับที่ 1 ได้แก่ โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง เพื่อสานต่อศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดนครพนม.อันดับที่ 2 โครงการสืบสานปณิธานความดีสานใจพี่สู่ใจน้องเพื่อชุมชนสันติสุข ของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา.และอันดับที่ 3 มี 2 โครงการได้แก่ โครงการรักษ์ “ราชินีแห่งสายน้ำ”ของโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา และโครงการค่าย Badin2.Camp.For.Science.Gifted.Project.(BSGP) ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์๒) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง