Kom Lifestyle

ไฟเขียวแล้ว!! เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

ไฟเขียวแล้ว!! เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ก.ค.ศ.เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ รวมถึงบทเฉพาะกาลสำหรับคนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิม

      ในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษา เป็นประธาน ในวันนี้ (16 มิ.ย.) ได้มีมติเห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน และร่างบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

       โดย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ร่าง หลักเกณฑ์วิทยฐานะและวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน จะมีการประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ซึ่งในร่าง ใหม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอในแต่ละระดับ คือ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ในแต่ละระดับ 5 ปี มีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 800 ชั่วโมงต่อปี เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 900 ชั่วโมงต่อปี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา นับถึงวันที่ยื่นคำขอและในระหว่างการดำเนินการจนถึงวันที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ เป็นต้น

       “ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ฯเดิม ยืนยันว่าจะไม่เสียสิทธิ์แน่นอน โดยได้กำหนดไว้ใน ร่างบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และวิธีการฯ คือ ผู้ที่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ไว้ ก่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ต่อมาทราบผลการประเมินภายหลังเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ สามารถยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ​​ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู  อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ แต่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สามารถยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ และผู้ที่มีคุณสมบัติในแต่ละวิทยฐานะครบ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ สามารถยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่หลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งหลักเกณฑ์เก่า และเกณฑ์ใหม่ สามารถเลือกยื่นขอรับการประเมินได้ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหากข้าราชการครู มีความประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ก.ค.ศ. จะมีหลักการเทียบคุณสมบัติให้” นายพินิจศักดิ์ กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง