Kom Lifestyle

สสวท. ปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรักสิ่งแวดล้อม

 สสวท. ปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรักสิ่งแวดล้อม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมมากขึ้น การปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

          โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริง ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทดลอง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวนำ เกิดเป็นโครงการที่น่าสนใจด้านวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนำไปช่วยเหลือชุมชนต่อไปในอนาคต

        โครงการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์การใช้หลักตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) กระบวนการวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะที่เด็กควรมีในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นทักษะพื้นฐานที่ดีให้แก่เยาวชน จนได้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์

 สสวท. ปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรักสิ่งแวดล้อม

         รศ.ดร. สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า โครงการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ สสวท. จัดทำมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการตรวจวัดปริมาณต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ และสิ่งปกคลุมดิน/สิ่งมีชีวิต นำข้อมูลที่ตรวจวัดได้มาวิเคราะห์ดูว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งอยากให้โครงการนี้เป็นการปลูกฝังเด็กให้ได้รู้จักรักสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้มีมลพิษเกิดขึ้น ควรจะดำเนินการอย่างไร โดยคาดหวังว่าเด็กๆ เหล่านี้เมื่อโตขึ้นไปประกอบอาชีพซึ่งอาจจะไม่ใช่อาชีพในสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่พวกเขาจะได้มีความตระหนักถึงหน้าที่ของการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป

        ในปีนี้ 2560 มีนักเรียนร่วมส่งผลงาน 74 เรื่องและผ่านเข้ารอบสุดท้าย 39 เรื่อง นอกจากโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่ฝึกทักษะการคิดแบบสะเต็มแล้ว ยังสนับสนุนให้เยาวชนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก ก้าวสู่การเป็นนักคิด ที่สามารถถ่ายทอด นำเสนอผลงานของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยผลการประกวดในปีนี้ ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ รางวัลดีเด่นเป็นเรื่องการศึกษาลักษณะการแตกระแหงของดินและสมบัติทางกายภาพของดินที่ได้รับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ของโรงเรียนสงวนหญิง, การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศเป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชชนะเลิศด้วยผลงานการศึกษาเรื่อง ผลของสภาพอากาศต่อปัจจัยการวางไข่ยุงลายและการเกิดไข้เลือดออกในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศเป็นของโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ที่ศึกษาการผลิตกระถางจากใบพืชตระกูลถั่วเพื่ออนุบาลต้นกล้าที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสวน (พริกกะเหรี่ยง) 

 สสวท. ปลูกจิตสำนึกเด็กไทยรักสิ่งแวดล้อม

         นายชนาธิป กมลนัด นักเรียนโรงเรียนดอนจานวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ที่ศึกษาการผลิตกระถางจากใบพืชตระกูลถั่วเพื่ออนุบาลต้นกล้าที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสวน (พริกกะเหรี่ยง) โดยสังเกตจากสถานที่จริงในชุมชน พบว่า เกษตรกรนำใบก้ามปูมาผสมกับดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูก คณะผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าใบก้ามปูเป็นพืชชนิดไหน หลังจากศึกษาหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าใบก้ามปูเป็นพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเมื่อย่อยสลายจะปล่อยธาตุอาหารโดยเฉพาะพวกไนโตรเจนออกมา  เพราะฉะนั้นใบก้ามปูจึงเหมาะที่จะนำมาทำเป็นกระถางเพื่อทดแทนกระถางพลาสติกที่เคยใช้ปลูกกัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

         สำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ GLOBE THAILAND สสวท. http://globethailand.ipst.ac.th

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง