Kom Lifestyle

ชูอีสาน “สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น ซิตี้”

ชูอีสาน “สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น ซิตี้”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สกศ.แถลงแผนชาติปลื้มถิ่นอีสานสมาร์ทเอ็ดฯ ลดเหลื่อมล้ำ ดึงมหาลัยในพื้นที่ร่วมเคลื่อนอัตลักษณ์ ร่วมดูแลการศึกษาในทุกระดับ แหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

      จากการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ที่มี 4 ระยะดำเนินการ ช่วงแรก ปี 2560 - 2564 ช่วงที่ 2 ปี 2565 - 2569 ช่วงที่ 3 ปี 2570 - 2574 และช่วงสุดท้าย ปี 2575 - 2579 โดยเน้นการศึกษาวิจัย ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนอนาคตเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น วิริยะ มุ่งมั่น รักคุณพ่อคุณแม่ อยากให้ทุกคนศึกษาแนวทางการศึกษาชาติร่วมกันคิดว่าต่อไปเด็กไทยในอุดมคติในอนาคตควรเป็นคนอย่างไร ต้องศึกษาจากบทเรียนในอดีตสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ ฝ่ายการศึกษาต้องวางแผนขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให้ดีทั้ง 4 ระยะไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ถึงแม้วัยเกษียณก็ยังเรียนรู้ได้ ครูอาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือตัวอย่างสำคัญที่สุดของเด็ก ขอฝากความหวังผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่น่าภาคภูมิใจ อยากให้ครูอาจารย์น้อมนำศาสตร์พระราชาทั้ง 5 ประการ 1.ความพอเพียง 2.ความซื่อสัตย์สุจริต 3.ความรับผิดชอบ 4.ความกตัญญู และ 5.ความมีคุณธรรมจริยธรรมนำไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความสันติสุขแก่บ้านเมือง

ชูอีสาน “สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น ซิตี้”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ

      ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า สิ่งที่อยากเห็นภาพชัดเจนและเป็นคำตอบแก่สังคมสำหรับความตั้งใจของรัฐบาลและ ศธ.รื้อฟื้นศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อขยายโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้น ใคร่ขอให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานช่วยกันผลักดันแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี ให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และอนุ กศจ. 3 ชุด สามารถขับเคลื่อนได้ดี ผู้คนมีความรู้ความสามารถสร้างจิตสำนึกรักจังหวัด รักท้องถิ่น และที่สุดแล้วคือทุกคนรักประเทศไทย ทำอย่างไรไม่ให้เด็กทอดทิ้งบ้านเกิดมาหางานทำในกรุงเทพฯ แม้เป็นเรื่องที่ห้ามยากเพราะศักยภาพแต่ละจังหวัดไม่ได้เท่ากันในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

     “รู้สึกเป็นห่วงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดียของเยาวชนไทย ไม่ควรใส่ร้ายป้ายสี โพสต์ข้อความไม่เหมาะสม ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลสร้างจิตสำนึกเยาวชนให้รู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมและสร้างสรร สร้างความปรองดองสามัคคีของคนในชาติ ฝากถึงครูอาจารย์ช่วยกันปลูกฝังให้เด็กไทยมีไอดอลในชีวิต เช่น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ผู้ทรงอยู่เบื้องหลังอบรมสั่งสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระจริยวัตรงดงาม สุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมพระองค์ ทรงงานหนัก เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและพสกนิกรทั่วโลก เราร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้ร่มพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระบรมชนกนาถ” ม.ล.ปนัดดา กล่าว  

ชูอีสาน “สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น ซิตี้”

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สกศ.

     ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ถือเป็นธรรมนูญขับเคลื่อนการศึกษาที่มีความสำคัญต่อทิศทางการอนาคตของประเทศในอนาคต มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนการศึกษาระยะยาวฉบับแรกที่มีในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคนตลอดช่วงชีวิตทั้ง 5 ช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงวัย มีกระบวนการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบแต่เพียงหน่วยเดียว แต่เชื่อมโยงบูรณาการการศึกษาอย่างน้อย 11 กระทรวง 53 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษารวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อุดมปัญญามีเหตุผล คุณธรรม สร้างกำลังคนที่นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า      

     “จังหวัดมหาสารคาม คือ แหล่งตักสิลาการศึกษาของประเทศ ถือเป็นเมืองแห่งองค์ความรู้วิชาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น ซิตี้ เป็นแหล่งสั่งสมวิทยาการของชาวอีสาน ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย ต้องร่วมกันผลิตกำลังคนคุณภาพ แหล่งรวมความรู้ ช่วยกันเร่งขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วรรณกรรม เสริมสร้างภูมิปัญญาคนอีสาน มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้ระดับมัธยมเข้ามาใช้ห้องแลป ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเข้มแข็งด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศชั้นนำของโลก ส่งเสริมอุดมศึกษาต่อยอดเสริมความเข้มแข็งงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อธำรงอัตลักษณ์ชาวอีสาน เช่น วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ฯลฯ สอดรับยุคประเทศไทย 4.0”ดร.กมล กล่าว

ชูอีสาน “สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น ซิตี้”

      ด้าน ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า ความสำเร็จของแผนการศึกษาชาติคือ ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนแผนสู่การปกฺบัติ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ และ 5 เป้าหมาย ซึ่งผ่านการพิจารณามาอย่างดีบนพื้นฐานของงานวิจัย เชื่อมั่นว่าแผนฉบับนี้จะนำประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่ดีขึ้น มุ่งเน้นเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน

      นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลางรายบุคคลทุกช่วงวัยที่เชื่อมโยงกันได้และสามารถแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สร้างระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

     “ศธ.ได้รับงบประมาณสูงสุดแต่ประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ดังนั้น จึงต้องลดความสูญเปล่าการใช้งบประมาณทางการศึกษา ด้วยการใช้ฐานระบบข้อมูลการศึกษาที่มีความชัดเจน แผนการศึกษาชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง กลไกสำคัญต้องเร่งสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั่วประเทศหากสถานศึกษาได้รับสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่และผู้บริหารได้รับการอุดหนุนจากรัฐ เต็มที่ในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติจะช่วยให้ครูอาจารย์สามารถขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาได้เต็มประสิทธิภาพ”ผศ. ดร.อนุสรณ์ กล่าว 

ชูอีสาน “สมาร์ทเอ็ดดูเคชั่น ซิตี้”

     ขณะที่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสานที่มีมากกว่า 30 แห่ง ต้องเข้ามามีบทบาทการส่งเสริมการให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในการสร้างเด็กที่มีคุณภาพลำดับต่อไป โดยในช่วง 2 ปีต่อจากนี้ไปคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 261 จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ขับเคลื่อนไปพร้อมกับแนวทางของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถือเป็นคัมภีร์ในการร่วมปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งทางการศึกษา ยกระดับใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ

      “กศจ. และภาคส่วนต่าง ๆ สถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา เข้ามามีบทบาทการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ คณะพยายาบาล คณะแพทยศาสตร์ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด พัฒนาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพของสถานศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม สร้างโอกาสให้กับสถานศึกษาและผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาเสริมทักษะครูภาคอีสาน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ขยายผลยกระดับคุณภาพของเด็กทุกช่วงวัย สร้างสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและทุกคนในท้องถิ่น กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้และก้าวขึ้นมาเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป”รศ.ดร.กิตติชัย กล่าว

       ด้าน นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง กล่าวว่า นโยบายประชารัฐของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติโดยดึงการส่วนร่วมภาคเอกชนผ่านสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้ามาช่วยแนะนำและชี้ทิศทางการผลิตกำลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจและความต้องการแรงงานของจังหวัดและพื้นที่รองรับอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่อนาคต การเร่งขยายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ทุกพื้นที่ของประเทศจะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน   การเรียนรู้ตลอดช่วงวัยแม้สูงวัยก็ยังได้รับการเรียนรู้ใหม่ เช่น โซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้สูงวัยสามารถต่อยอดการใช้เทคโนโลยี ไปสู่การประกอบอาชีพรูปแบบใหม่ เกิดธุรกิจอี - คอมเมิร์ซในการค้าขายสินค้าท้องถิ่น สร้างยอดขายรายได้เข้าประเทศปีละนับ 100 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศทั้งจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เข้ามาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต (New S - curve) เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ดังนั้น ภาคการศึกษาจำเป็นต้องผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะภาคผู้ประกอบการต้องการกำลังคนที่พร้อมจะทำงานได้ทันที การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศต้องมีความพร้อมทุกด้านโดยเริ่มต้นจากการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด