Kom Lifestyle

เดินสายแจงแผนการศึกษาชาติถิ่นอีสาน

เดินสายแจงแผนการศึกษาชาติถิ่นอีสาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ม.ล.ปนัดดา" นำทีมผู้บริหาร สกศ.เยือนภาคอีสานสร้างความเข้าใจแผนการศึกษาชาติ "กมล" เผยมุ่งขับเคลื่อนอัตลักษณ์คนถิ่นยุค 4.0 พร้อมเป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วน

        เดินสายแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เป็นครั้งที่ 3 โดยคราวนี้เดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม มีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้แทนการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ เครือข่ายประชารัฐด้านการศึกษา และสื่อมวลชนท้องถิ่นพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมงาน โดยในวันนี้ (14 มิ.ย.) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษ “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” 

เดินสายแจงแผนการศึกษาชาติถิ่นอีสาน

       ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 มีกรอบดำเนินงาน 4 เฟส ระยะละ 5 ปีคือ เฟสแรก ปี 2560 - 2564 เฟสที่ 2 ปี 2565 - 2569 เฟสที่ 3 ปี 2570 - 2574 และเฟสสุดท้าย ปี 2575 - 2579 โดย สกศ. พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 261 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ สกศ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ยึดแนวทางตามมาตรา 54 มาตรา 258 จ และมาตรา 261 ที่มีบัญญัติแนวทางขับเคลื่อน 5 เรื่องสำคัญคือ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และอีก 4 เรื่อง ขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมภายใน 2 ปี ประกอบด้วย การจัดทำแผนการศึกษาปฐมวัยการจัดทำแผนผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับเหมาะสมกับโลกแห่งศตวรรษที่ 21  

เดินสายแจงแผนการศึกษาชาติถิ่นอีสาน

        ดร.กมล กล่าวอีกว่า สกศ. ได้จัดโรดแมปขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อชี้แจงและอธิบายแผนใน 4 ภูมิภาคครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครั้งที่ 4 จัดที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 30 มิ.ย.เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและถ่ายทอดกรอบแนวทางดำเนินงานสู่หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาทั่วประเทศ และแสวงความร่วมมือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ 4 ข้อหลักของแผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 1.เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3.เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4.เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง

เดินสายแจงแผนการศึกษาชาติถิ่นอีสาน

        ทั้งนี้ สกศ. พร้อมทำหน้าที่สะพานเชื่อมโยงฐานข้อมูล และแนวทางปฏิรูปการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ อย่างเต็มความสามารถ   

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง