Kom Lifestyle

กางเนื้อหาแก้กฎหมายบัตรทอง 18 มาตรา

กางเนื้อหาแก้กฎหมายบัตรทอง 18 มาตรา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“คม ชัด ลึก” ติดตามร่าง พ.ร.บ.หลักประกันฯที่นำมาทำประชาพิจารณ์ พบว่ามีการแก้ไขปรับปรุง 18 มาตราจากเดิมที่มี 70 มาตรา จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหรือไม่

       เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ “วอล์กเอาท์” จากเวทีการประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ฉบับที่...) พ.ศ.... ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ เพราะต้องการให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอยู่แล้วให้เริ่มต้นยกร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ด้วยเหตุผลว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ไร้ธรรมาภิบาล และกำลังทำให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

      “คม ชัด ลึก” ได้ติดตามร่าง พ.ร.บ.หลักประกันฯ ฉบับที่นำมาทำประชาพิจารณ์ พบว่าเนื้อหาสาระมีการแก้ไขปรับปรุงจาก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จำนวน 18 มาตรา จากเดิมที่มีอยู่ 70 มาตรา เพื่อดูว่าส่งผลกระทบต่อคนไทยผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองหรือไม่ ? 1.มาตรา 1 ชื่อกฎหมาย เดิม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ใหม่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ฉบับที่...) พ.ศ. ... 2.มาตรา 3 นิยามบริการสาธารณสุข เดิม ให้โดยตรงแก่บุคคล ใหม่ ตัดการให้โดยตรงแก่บุคคลออก เพราะมีการเพิ่มเติมให้รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ที่ไม่ได้ให้บริการโดยตรงแก่บุคคลด้วย

กางเนื้อหาแก้กฎหมายบัตรทอง 18 มาตรา

         นิยาม สถานบริการ เดิม ไม่ครอบคลุมหน่วยงานอื่นของรัฐที่สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) เป็นต้น  ใหม่ ครอบคลุมในส่วนนี้ นิยาม เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดิม ไม่มี ใหม่ รวมค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เช่น ค่าเสื่อมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

      3.มาตรา 13 องค์ประกอบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ดสปสช.) เดิม ไม่มีผู้แทนหน่วยบริการ ไม่มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค ใหม่ เพิ่มปลัดสธ.เป็นรองประธาน เพิ่มผู้แทนหน่วยบริการ 7 คน และเพิ่มผู้แทนด้านคุ้มครองผู้บริโภค

      4.มาตรา 14 การดำรงตำแหน่งของบอร์ด เดิม จะเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขขณะเดียวกันกับบอร์ดไม่ได้ ใหม่ สามารถเป็นบอร์ดและคณะกรรมการควบคุมฯ ไม่เกิน 2 วาระ 5.มาตรา 15 วาระของบอร์ด เดิม คราวละ 4 ปีอาจจะได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 1 วาระติดต่อกันไม่ได้ ใหม่ ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใหม่เกินกว่า 2 วาระติดต่อกันไม่ได้

กางเนื้อหาแก้กฎหมายบัตรทอง 18 มาตรา

       6.มาตรา 17 การประชุมบอร์ด เดิม กรณีประธานไม่มาประชุม ให้เลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานที่ประชุม ใหม่ ให้รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีไม่มาทั้ง 2 คน ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 7.มาตรา 18 อำนาจหน้าที่บอร์ด เพิ่มว่า ในการกำหนดอัตราค่าบริการให้คำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ และการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการรับหรือให้บริการสาธารณสุข

      8.มาตรา 26 อำนาจหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เดิม ให้สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ใหม่ ให้สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข

      9.มาตรา 29 รายได้ของสปสช. เดิม ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ใหม่ นอกจากรายได้แบบเดิม ให้สปสช.มีรายได้ เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้ง จากต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค และดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสปสช. และไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

กางเนื้อหาแก้กฎหมายบัตรทอง 18 มาตรา

       10.มาตรา 32 คุณสมบัติเลขาธิการสปสช. เพิ่มว่า กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันประกาศรับสมัคร ไม่เคยเป็นคู่สัญญา ผู้เข้าร่วมงานหรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของสปสช. หรือในกรณีนิติบุคคล ภายใน 1 ปีก่อนวันประกาศรับสมัครไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารนิติบุคคลที่มีประโยชน์ได้เสียกับสปสช. เว้นแต่เป็นกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และไม่ได้แสวงหากำไร

        11. มาตรา 41 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข เดิม ให้เฉพาะผู้รับบริการ ใหม่ ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 12.มาตรา 42 เดิม สปสช.มีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำผิดกรณีเกิดความเสียหายตามมาตรา 41 ใหม่  ยกเลิก มาตรานี้ 13.มาตรา 45 หน้าที่หน่วยบริการ เพิ่ม จัดให้มีการบริการสาธารณสุขในระดับบุคคล โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือให้องค์กรชุมชน เอ็นจีโอดำเนินการแทนก็ได้

           14.มาตรา 46 หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุน เพิ่มว่า ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการได้จากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ถือเป็นรายรับของหน่วยบริการและการใช้จ่ายเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้นๆ และให้แยกเงินส่วนของเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กางเนื้อหาแก้กฎหมายบัตรทอง 18 มาตรา

         15.มาตรา 47/1 การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขขององค์กรชุมชนและเอ็นจีโอ เดิม ไม่มี ใหม่ องค์กรเอกชน องค์กรเอกชนและเอ็นจีโอให้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข จากหน่วยบริการหรือจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 16.มาตรา 48 องค์ประกอบคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพิ่ม เช่นเดียวกับองค์ประกอบบอร์ด

          17.มาตรา 49 การดำรงตำแหน่ง วาระของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ เพิ่มว่า พ้นจากตำแหน่ง และไปเป็นบอร์ดให้ถือว่ามีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกัน และ 18. มาตรา 50 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ เพิ่มว่า การเสนอแนะอัตราราคากลางสะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ของโรคต่อบอร์ด และต้องทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี

         “การแก้ไขกฎหมายนี้ ไม่มีทางที่จะทำให้สิทธิที่ประชาชนเคยได้รับลดลง อย่างน้อยจะได้เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานของสปสช.และหน่วยบริการคล่องตัวขึ้น ผลประโยชน์จะเกิดกับประชาชน” นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณา(ร่าง)พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ..ยืนยัน

0 พวงชมพู ประเสริฐ 0

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง