Kom Lifestyle

ม.บูรพา ปั้นสุดยอดนักขายมืออาชีพ

ม.บูรพา ปั้นสุดยอดนักขายมืออาชีพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จัดฝึกอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อยอดให้กับชุมชน

         ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen” เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี จำกัด และจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จ.ชลบุรีและพื้นที่โดยรอบ ในการที่จะสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้ดำเนินต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน และรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งหนึ่งในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ หรือการประกอบอาชีพนั้น ทักษะที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเป็นนักการขายมืออาชีพ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป นิสิต ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว และผู้ที่คิดเริ่มต้นจะทำธุรกิจ

ม.บูรพา ปั้นสุดยอดนักขายมืออาชีพ

        ผศ.ดร.บรรพต กล่าวด้วยว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ได้แนวคิดมาจากนายฐาปน ศิริวัฒนภักดี ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนกลางที่ให้แง่คิดว่าเซลล์แมน ขายสินค้าสำคัญมากที่จะเป็นผู้ทำให้สินค้าขายได้ นอกจากนั้นวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเซลล์แมนทั้งสอนและฝึกอบรมให้กับกลุ่มประชาชนต่างๆ มานานแล้ว จึงจัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการขายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขาย และนักวางกลยุทธ์การขาย ตั้งแต่กระบวนการหารายชื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขาย และการบริหารหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร

       การอบรมครั้งนี้ถือโครงการหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในพันธกิจของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะสถาบันในกำกับของรัฐที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจในภาคตะวันออกเป็นแห่งแรก มากว่า 20 ปี ที่นอกจากมีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนแล้วนั้น ยังมีพันธกิจในการให้คำปรึกษา พัฒนาบริการวิชาการ พัฒนางานวิจัย พัฒนาแบบจำลองธุรกิจ เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่ตอบแทนชุมชน สังคม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย และคงอยู่ในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้คาดหวังว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน ในการพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเป็นฐานรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง