Kom Lifestyle

แข่งขันโอลิมปิกระดับนานาชาติ 12-15 มิ.ย.นี้

แข่งขันโอลิมปิกระดับนานาชาติ 12-15 มิ.ย.นี้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ม.มหิดล ร่วมกับมูลนิธิ สอวน.จัดแข่งขันการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เติบโตไปเป็นหัวรถจักรของชาติ

          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 (The Thirteenth Thailand Olympiad in Infomatics) ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

        สอวน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาต่างๆในระดับนานาชาติ มูนิธิ สอวน. จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 11 แห่ง และโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 6 โรงเรียนเป็นศูนย์สอวน. เพื่อดำเนินการอบรมและเตรียมความพร้อม รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกระดับประเทศ เตรียมครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน

     สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติมาแล้ว 12 ครั้ง เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิสอวน. จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

     รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ไว้วางใจให้ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2560 โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

        เป็นโอกาสดีที่นักเรียนผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ นอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้ว นักเรียนผู้แทนศูนย์ทุกคนยังได้สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนและคณะครู อาจารย์ที่มีความสนใจร่วมกันในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจจะส่งผลถึงการขยายเครือข่ายทางวิชาการกันต่อไปได้

      ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Skills ให้เติบโตไปเป็นหัวรถจักรของชาติด้าน Digital Technology เชื่อว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง