Kom Lifestyle

เรียนภาษาอังกฤษทางไกล

เรียนภาษาอังกฤษทางไกล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กศน.เปิดสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ภาคภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล คนไทยลงทะเบียนภาคเรียนละ 3-4 พันบาทต่างชาติ 5 พัน

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) กับสมาคม EIS แห่งประเทศไทย (English for Integrated Studies Association of Thailand)

       โดย​ม.ล ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานและสักขีพยาน กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าทุกฝ่าย มีความเข้าใจในกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ด้วยระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาหลักสูตร English Program

       โดยระบบการศึกษาทางไกล เป็นการตอบโจทย์การจัดการศึกษาในยุคใหม่ที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาสู่ประชาชนได้มากที่สุด เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ท้าทาย สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาคนเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และยังเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาที่เท่าเทียมกันอีกด้วย  

           นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ให้บริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดและพลาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเด็กออกกลางคัน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเฉพาะต่างๆ รวมทั้งคนไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในต่างประเทศด้วย

    แต่ปัจจุบันความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นมาจากอดีต คือ ต้องการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพไปพร้อมๆ กัน แต่ด้วยข้อจำกัดทั้งในเรื่องอาชีพ เวลา อายุ รวมถึงรายได้ที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ หรือ English Program

      โดยระบบการศึกษาทางไกล จึงเป็นทางเลือกในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็น Package ที่ตอบโจทย์ได้แบบ Three in One คือ ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบ English Program ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัด

          ขณะนี้ได้มีประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บค่าลงทะเบียนในการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคภาษาอังกฤษ English Program โดยระบบทางไกล

      ดังนี้ สำหรับคนไทย ระดับประถมศึกษาภาคเรียนละ 4,080 บาทต่อคน ระดับมัธยมศึกษา(ม.)ตอนต้น ภาคเรียนละ 3,880 บาทต่อคน และระดับม.ปลาย ภาคเรียนละ 3,880 บาทต่อคน สำหรับคนต่างประเทศ เก็บอัตราเท่ากันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา,ม.ต้น และม.ปลาย ภาคเรียนละ 5,000  บาทต่อคน อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กศน.และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเร่งพัฒนาองค์ความรู้และสื่อต่างๆ ผ่านทางห้องเรียนออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ และระบบสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้เปิดเรียนได้ทันในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้

​        ดร.สุรพงศ์ งามสม นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มีหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาและการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผ่านเครือข่าย EIS พัฒนาสื่อการเรียนรู้และออกแบบหน่วยการเรียนใน Online Classroom รวมถึงการให้บุคลากรของสมาคมฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)        โดยระบบการศึกษาทางไกล ผ่านทาง Online Classroom การใช้เครือข่าย EIS เพื่อการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร และอื่นๆ ตามบทบาทของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

      ทั้งนี้ สำนักงานกศน.และ สมาคมฯ จะร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ไปจนถึงออกแบบระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยระบบการศึกษาทางไกลร่วมกัน

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง