Kom Lifestyle

ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์กรณีแก้กฎหมายบัตรทอง

ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์กรณีแก้กฎหมายบัตรทอง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ฉบับที่หนึ่ง กรณีแก้กฎหมายบัตรทอง

แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท ฉบับที่หนึ่ง

เรื่อง หยุดสุมไฟความขัดแย้งให้สังคม หยุดเพิ่มปัญหาให้นายกฯ และหยุดลักหลับยัดไส้แก้ พรบ.บัตรทองเกินกว่าคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๗/๒๕๕๙

อ้างถึง   ๑. ร่าง พรบ.หลักประกันสุขภาพ(ฉบับลักหลับ) ของคณะกรรมการยกร่างที่มีประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธาน

            ๒. คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๗/๒๕๕๙ (คำสั่งคลี่คลายให้ระบบบัตรทองเดินหน้าต่อไปได้)

                       ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันแก้ไข พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๔ ประเด็น โดยมีข่าวว่าได้ผ่านความเห็นชอบอย่างปิดเงียบ ลักหลับจากคณะกรรมการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้ง และกำลังเร่งรัดเข้าสู่การทำประชาพิจารณ์ ๔ ภาคในขณะนี้  ท่ามกลางเสียงคัดค้าน ประท้วง walk out จากกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายผู้ป่วยโรคต่างๆ และนักวิชาการ ว่าเป็นร่างแก้ไข พรบ.ที่จะล้มหลักการใหญ่แยกผู้ซื้อบริการออกจากผู้จัดบริการสาธารณสุขของ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ.๒๕๔๕ เพราะมีเนื้อหาซ่อนเงื่อน วางระบบที่ริดรอนสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต  รวมทั้งสร้างพิธีกรรมประชาพิจารณ์ ขาดการมีส่วนร่วมแต่ต้นของภาคส่วนต่างๆตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญปัจจุบันกำหนดไว้ (ได้มีการยกร่าง พรบ.ที่แก้ไขเสร็จเตรียมไว้แล้ว ตามที่อ้างถึง ๑ ก่อนทำประชาพิจารณ์ ๑๔ ประเด็น)    ส่งผลสร้างความขัดแย้งที่มีแนวโน้มขยายกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจเป็นประเด็นเพิ่มปัญหาทางการเมือง พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลปัจจุบัน

                   มีคำถามอย่างกว้างขวางในสังคมขณะนี้ว่า ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมใน ๑๔ ประเด็นที่มีหลายประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ๖ ข้อในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๗/๒๕๕๙ (รวมทั้งที่แอบตัดสาระสำคัญในข้อ ๑ และ ข้อ ๒(๑) ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๗/๒๕๕๙ ออกไป ตามที่อ้างถึง ๒) ที่คณะกรรมการแก้ไข พรบ.บัตรทอง ที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นั่งเป็นรองประธานมีบทบาทสำคัญอยู่นั้น  มีประเด็นไหนบ้างที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น หรือทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยยั่งยืนขึ้นตามที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พูดให้สัญญาไว้กับประชาคมโลก และประประชาชนไทยทั่วประเทศ  

                    หรือประกฎการณ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เอาผลงานเก่าของรัฐบาลและรัฐมนตรีที่ผ่านๆมา ไปพูดบนเวทีองค์การอนามัยโลก โดยพูดตรงข้ามกับที่กำลังดำเนินการจริงภายในประเทศ หรือให้ข้อมูลการแก้ไข พรบ.บัตรทองต่อนายกรัฐมนตรีไม่ตรงกับประเด็นการแก้ไขที่กำลังทำอยู่ ทำให้ประชาชนสับสน เพราะข้อมูลที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีทุกเย็นวันศุกร์ ไม่ตรงกับที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำอยู่  การพูดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจากการกระทำจริงต่อชาวโลก และต่อประชาชนไทย  โดยไม่ตระหนักว่าภายหลังเมื่อความจริงปรากฎ ชื่อเสียงประเทศไทยจะเสียหาย(ประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือ ขาด trust จากชาวโลก) นายกรัฐมนตรีจะเสียความน่าเชื่อถือ (รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือ ขาด trust จากประชาชน)

                  เพื่อไม่เพิ่มความขัดแย้งในสังคมที่กำลังขยายตัวมากขึ้นจากการแอบยัดไส้แก้ไข พรบ.บัตรทอง และ ไม่ให้เพิ่มปัญหาทางการเมืองกับรัฐบาล ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั่วประเทศ ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประชาชน และขอกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรด

                     ๑.ได้โปรดให้ทีมงาน ศึกษาคำแถลงที่ท่านนายกได้พูดกับประชาคมโลกในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ว่าจะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของไทยให้ดีขึ้น พร้อมเป็นตัวอย่างของประเทศทั้งหลาย  และศึกษาคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๗/๒๕๕๙ ทั้ง ๖ ข้อ รวมทั้งศึกษาประเด็นการยัดไส้แก้ไข ๑๔ ประเด็นในร่าง พรบ.ที่คณะคนรอบข้างของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แอบยกร่างเสร็จก่อนทำพิธีกรรมจัดประชาพิจารณ์ ๔ ภาคเพื่อเลี่ยงมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งกระบวนการที่ไม่โปร่งใส ผิดขั้นตอนกฎหมาย และเนื้อหาการแก้ไข พรบ.ที่ซ่อนแร้น แอบแฝง เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคมที่กำลังก่อต่อขึ้น และอาจจะเป็นประเด็นการเมืองเพิ่มขึ้นให้กับรัฐบาลในขณะนี้ได้

                      ๒. ได้โปรดมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการแก้ไข พรบ.บัตรทองในขณะนี้ ให้อยู่เฉพาะในกรอบ ๖ ข้อของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๗/๒๕๕๙ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่าเป็นการใช้อำนาจตาม มาตรา ๔๔ ของ คสช. ที่ช่วยคลี่คลายความไม่ชัดเจนของ พรบ.ปัจจุบัน และช่วยให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ เป็นประโยชน์กับประชาชน และหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

                     ๓. ได้โปรดมอบนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าการแก้ไข พรบ.บัตรทอง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น ควรดำเนินการต่อด้วยความรอบคอบ มีความมุ่งมั่นที่บริสุทธิ เปิดให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วม และนำเอาทิศทางของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓๗/๒๕๕๙  รวมทั้งข้อเสนอปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการวิชาการชุด ศ.ดร.อัมมาร์ สยามวาลา      และคณะของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แต่งตั้ง เป็นเนื้อหาประเด็นการแก้ไข พรบ.บัตรทองต่อไป

                     ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั่วประเทศ  คาดหวังจากท่านนายกรัฐมนตรี ว่าจะเป็นผู้นำหยุดยั้งการสร้างความขัดแย้งเกิดจากกลุ่มคนใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำลังแอบยัดไส้แก้ไข พรบ.บัตรทองขัดกับเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓๗/๒๕๕๙ และคำมั่นสัญญาของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้กับประชาคมโลก และประชาชนไทย  โดยดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่ประชาชน คนป่วยไข้ จะได้รับความเดือดร้อน จากการแก้ไข พรบ. บัตรทองที่ซ่อนเงื่อน แอบแฝง ทำลายระบบหลักประกันสุขภาพของไทยในครั้งนี้                                                             

                                                               ชมรมแพทย์ชนบท

                                                        ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง