Kom Lifestyle

เล็งต่ออายุฯหมอเกษียณปี 60 ทำงานคลินิกหมอครอบครัว

เล็งต่ออายุฯหมอเกษียณปี 60 ทำงานคลินิกหมอครอบครัว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ.เตรียมต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560 ตั้งเป้าให้ทำงานในคลินิกหมอครอบครัว ตามนโยบายภายใน 10 ปีมีทีมหมอครอบครัวและสหวิชาชีพ 6,500 ทีม

     เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.60- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดที่จะต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณราชการในปี 2560 นี้ เพื่อให้ปฏิบัติงานต่อขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัว โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อไปทำงานดูแลประชาชนที่ คลินิกหมอครอบครัว เป็นการเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ขณะนี้ยังขาดแคลน

      นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประชาชนมีหมอประจำตัวและครอบครัว ตามที่กำหนดให้มีแพทย์ 1 คนดูแลประชาชน 10,000 คน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อเนื่อง ครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก ควบคุม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ลดการรอคอย มีหมอประจำตัวทุกครอบครัว  ตั้งเป้าในปี 2569 หรือ 10 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน 
     นพ.โสภณ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2559 ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  จัดตั้ง “คลินิกหมอครอบครัว(PCC : Primary Care Cluster)” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ไปแออัดรอรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชนให้ครอบคลุม

      โดยในปี 2559 ดำเนินการไปแล้ว 48 ทีม ใน 16 จังหวัด ส่วนในปี 2560 ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการในเขตเมือง และเพิ่มในเขตชนบทอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 472 ทีม โดยมีแผนผลิตหมอครอบครัวคือ 1.ต่ออายุราชการและอบรมระยะสั้น 2.อบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 3.ขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับเขต

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง