Kom Lifestyle

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยุคนี้การเรียนไม่ต้องพกพาหนังสือเล่มใหญ่ หรือเฉพาะในห้องสี่เหลืี่ยมอีกต่อไป แต่การเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แค่คลิ๊กเข้ามาดู “Digital school Thailand

      ยุคนี้การเรียนไม่ต้องพกพาหนังสือเล่มใหญ่ หรือเฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมอีกต่อไป แต่การเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แค่คลิ๊กเข้ามาดู “Digital school Thailand 4.0”คุณก็สามารถเรียนได้ทุกที่ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ใครๆก็เรียนได้ แถมเรียนกับคุณครูเก่งโรงเรียนระดับประเทศอีกด้วย เพียงมี username ก็สามารถนำองค์ความรู้ นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนดิจิตอล“Digital school Thailand 4.0” ไปใช้ประโยชน์ได้  จน - รวยเข้าถึงได้หมด

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

Digital school Thailand 4.0

    ดร.พลากร กรพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการจัดแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระดับภูมิภาค ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ กล่าวว่า จริงๆ มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอด Digital school Thailand 4.0 มาตลอด เพราะการเรียนในโลกอนาคตไม่จำเป็นต้องพกตำราเรียนเล่มหนา หรือต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน แต่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที โลกเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หมด 

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

 ดร.พลากร กรพิทักษ์

     โดยหลักสูตรการเรียนการสอน Digital school Thailand 4.0 เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จัดทำ VDO Streaming การสอนของอาจารย์เก่งๆ จากโรงเรียนดังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ เป็นต้น รวมถึงติวเตอร์จากสถาบันต่างๆ ที่พร้อมใจกันมาให้ความรู้ ในรูปแบบ Digital Content โดยใช้โมเดลของ Harvard University สหรัฐอเมริกา

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

     “การเรียนในหลักสูตร Digital school Thailand 4.0 ครูผู้สอนอาจจะไม่ได้สอนเหมือนติวเตอร์ เพราะไม่ได้ให้เฉพาะเคล็ดลับ การฝึกโจทย์เท่านั้น แต่เป็นการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงแต่ครู เด็ก โรงเรียนสามารถนำองค์ความรู้ เรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เตรียมพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน ทบทวนวิชาต่างๆ เพราะสามารถเข้ามาเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เพียงแต่ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะมีคู่มือระบบการใช้ Digital school Thailand 4.0 ที่ช่วยครู นักเรียน โรงเรียนทุกแห่ง ให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น โดยยังคงองค์ความรู้ตามหลักสูตร และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ” ดร.พลากร กล่าว

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

     ระบบ Digital School Thailand 4.0 ประกอบไปด้วย โครงสร้างการเรียนการสอนตามหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาการจัดการเรียนการสอน VDO Streaming การสอน แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ในรูปแบบ Digital Content ที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกรายวิชา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนล่วงหน้าก่อนเรียน และเรียนทบทวนหลังเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เสมือนห้องเรียนจริง และใช้เป็นสื่อการสอนของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน

    เพราะ “โลก 4.0" เต็มไปด้วยข้อมูล เนื้อหา ซึ่งมีช่องทางในการสื่อสาร และเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากมาย “หนังสือ ตำราเรียน” จึงไม่จำเป็นต้องเป็นเล่มๆ อย่างเดียว

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

     ขณะนี้มีโรงเรียนที่มีการระบบ Digital School Thailand 4.0 ไปใช้ในการเรียนการสอน กว่า 20 แห่ง เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เป็นต้น และหน่วยงานที่ดำเนินการจะขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ เพราะเป็นแบบบูรณาการ มีเนื้อหาที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียน ใช้สำหรับการเรียนด้วยตนเองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นชั้นเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

     โดยระบบจะประกอบไปด้วย 5 เมนู ได้แก่ 1. Digital School Thailand 4.0 2. เตรียมสอบเข้า ตอ. / มวส. / ตท 3. เตรียมสอบ PISA 4. ENTRANCE 4.0 O-NET GAT PAT และ 5. สอนสดออนไลน์ (PLC) ใครสนใจเรียนอะไรก็สามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทันที

เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

       ขั้นตอนในการเรียนระบบ Digital School Thailand 4.0 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย เริ่มขั้นตอนด้วย 1.สมัครเพื่อรับ USERNAME และ PASSWORD จะได้มีใช้เข้าระบบทุกครั้ง และจะเจอเมนู Digital School Thailand 4.0 จะใช้สาหรับการเรียนด้วยตนเองแบ่งเป็นชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อด้วย 2. ผู้เรียนคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ ก็จะปรากฏภาคเรียนให้ผู้เรียนเลือกเรียน เมื่อเข้าสู่ภาคเรียนแล้วจะปรากฏกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยให้ผู้เรียนคลิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ

     ว่ากันว่า แต่ละบทเรียนจะมีรูปแบบ รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบที่จะประเมินความรู้ของผู้เรียนก่อนทาการเรียนว่ามีความรู้ในบทเรียนและเนื้อหาของหน่วยการเรียนมากน้อยเพียงใด โดยคลิกที่หัวข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน จะปรากฏแบบทดสอบ

     เรียนออนไลน์ง่ายๆแค่คลิ๊ก

      โปรแกรมจะสรุปคะแนนที่ทำได้ จากคะแนนเต็มทั้งหมดในชุดข้อสอบ พร้อมบอกเปอร์เซ็นต์ ที่ได้ในการทำแบบทดสอบ และหากต้องการดูเฉลยแบบทดสอบให้ผู้เรียนคลิกที่หัวข้อ ดูเฉลย จะย้อนมาที่แบบทดสอบที่บอกข้อที่ผู้เรียนเลือกตอบ และคาตอบที่ถูกต้อง     

      นอกจากนั้น มีเนื้อหา ให้ผู้เรียนได้เข้าอ่าน เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วยหนังสือในรูปแบบ Digital Content ที่ผู้เรียนสามารถเปิดอ่านได้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต Smartphone และมีสัญลักษณ์ประกอบเนื้อหาที่เป็นมากกว่าหนังสือ หลากหลายรูปแบบ มีวีดีโอประกอบเนื้อหา มีการสอนสดออนไลน์ (PLC) โดยคลิกดูที่ ตารางสอนสด ผู้เรียนสามารถเข้าดูได้ตามตารางที่กำหนด แถมยังดาวน์โหลดเก็บเนื้อหาไว้เรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย

     การเรียนผ่านระบบ Digital School Thailand 4.0 เป็นการเปิดให้เรียนผ่านออนไลน์ สนใจดูได้สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.digitalschool.club/login/index2.php

0 ชุลีพร อร่ามเนตร [email protected]

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด