Kom Lifestyle

สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุขใน 1 ปี 4 เดือน

สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุขใน 1 ปี 4 เดือน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ 5 ข้อเสนอด้านสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลภายใน 1 ปี 4 เดือน 

      ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) กล่าวว่า สำหรับในระยะ 1 ปี 4 เดือนที่เหลือของรัฐบาลนี้ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)มุ่งมั่นปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้วยยุทธศาสตร์ 3 เครื่องยนต์ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง(Inclusive Growth Engine) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่ง (Productive Growth Engine) และสร้างสมดุลในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน (Green Growth Engine) โดยนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบิเนต) ได้เห็นชอบ 5 ข้อเสนอขอสธ.ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลใน 1 ปี 4 เดือน ประกอบด้วย

สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุขใน 1 ปี 4 เดือน

      1. การออกระเบียบสำนักนายกฯ ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board: DHB) เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ 2. จัดสร้างคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง และงบประมาณสนับสนุน150 บาท/ประชากร เพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกหมอครอบครัว หากดำเนินการครบ 10 ปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการดูแลสุขภาพประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่สามารถประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขของได้ปีละ 50,000 ล้านบาท เนื่องจากคลินิกหมอครอบครัวจะเป็นการดูแลสุขภาพพื้นฐานเน้นเรื่องการป้องกันและดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ถือเป็นการคัดกรองผู้ป่วยก่อนส่งต่อไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระดับสูงขึ้น ช่วยลดความแออัดผู้ป่วยในหน่วยบริการได้ถึงร้อยละ 60 และลดค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของประชาชน

     3. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ปรับวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวone day surgery/Minimal invasive surgery4. สร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา (เวชศาสตร์ครอบครัว ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โดยออกระเบียบเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) ฉบับใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ และ5.บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ

สธ.เดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุขใน 1 ปี 4 เดือน

       สำหรับผลงานเด่นของสธ.ในช่วง 3 ปี อาทิ คลินิกหมอครอบครัว /การบริการจัดการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) /Smart citizen ที่ได้ลงนามความร่วมมือ 4 กระทรวง เพื่อสร้างเด็กไทยให้เติบใหญ่มีคุณภาพ ด้ว ย4 H คือ Heart Head Hand Health และดูแลผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม ด้วย 3S คือ Social Security Strong /การดูแลผู้ป่วยไตเสื่อม 8 ล้านคน สามารถชะลอไตเสื่อม 7 ปีต่อคน เปลี่ยนไต 600 รายต่อปี ประหยัดงบประมาณได้กว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี /การพัฒนางานสมุนไพร สนับสนุนการสร้างรายได้ โดยสร้างเมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal city)จำนวน 13 แห่ง โรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่าน GMP 46 แห่ง ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้เป็น First Line Drug เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

     การลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้รวดเร็วมากขึ้น /ยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี(HIV) และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยเป็นประเทศแรกของเอเชียและประเทศที่สองของโลก /เป็นผู้นำกลุ่มประเทศ G77 เสนอวาระการดื้อยาต้านจุลชีพ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์โลก “Global Action Plan on AMR” และส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีเหตุผล (Rational Drug Use Hospital: RDU) ในโรงพยาบาล 772 แห่งทั่วประเทศ

    

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง