Kom Lifestyle

มข.ผลิตวิศวกรอินเตอร์ รองรับไทยแลนด์ 4.0

มข.ผลิตวิศวกรอินเตอร์ รองรับไทยแลนด์ 4.0
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิศวกรรมศาสตร์ มข. เปิดหลักสูตรนานาชาติ ผลิตวิศวกรอินเตอร์สู่ตลาดอาเซียน รองรับไทยแลนด์ 4.0

        ด้วยประสบการณ์และผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สะสมมานานกว่า 53 ปีจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพสูงในทุกระดับ  และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในระดับแนวหน้าของประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากความพร้อมทางด้านศักยภาพการเรียนการสอน    

         ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม และหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล โดย 4 หลักสูตร สามารถรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยเน้นการเปิดให้มีความหลากหลายของสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถยื่นของใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้

มข.ผลิตวิศวกรอินเตอร์ รองรับไทยแลนด์ 4.0

        หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่จะผลิตวิศวกร ที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถทำงานได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก   ทั้งนี้ วิชาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 ของวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่เอเชียเองก็มีความต้องการอาชีพทางด้านวิศวกรรมในทุกสาขา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในประเทศไทยที่มี ความต้องการแรงงานในอาชีพที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ตลาดแรงงานด้านอาชีพวิศวกรกว้างขึ้น  ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศ  มีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        ผศ.ดร.ขนิษฐา  คำวิลัยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มข.กล่าวว่า สำหรับ 4 หลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะกำหนดเปิดสอน ประกอบด้วย 1. หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ จากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้มีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าขยายตัวมากขึ้น   หลักสูตรนี้จึงรองรับในเรื่องของการวางแผนการขนส่ง  การจัดการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิต เป็นต้น ซึ่งควบคุมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอย่างดี 2. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี เมื่อเราก้าวเข้าสู่การค้าเสรี ผลที่ตามมาคือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะมีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมเคมีมากขึ้น ในการเรียนการสอนเราเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในแวดวงอุตสาหกรรม   3. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับ 3G 4G และ 5G   ยุคดิจิตอลการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนรู้จักโครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง การสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ เป็นต้น  4.หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (อยู่ในขั้นตอนรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในเดือนมิถุนายน 2560) เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรสื่อดิจิทัลเพื่อรองรับสายงานสื่อดิจิทัล ตามแนวโน้มของโลกปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์   โดยหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สายงานวิศวกรรมสื่อดิจิทัล เช่น การประมวณผลสื่อดิจิทัล ดิจิทัลอิเล็กโทรนิคส์ ฐานข้อมูลสื่อประสม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเกมส์  การออกแบบเกมส์  คอมพิวเตอร์กราฟฟิค โมเดลและแอนิเมชั่น3 มิติ เป็นต้น 

มข.ผลิตวิศวกรอินเตอร์ รองรับไทยแลนด์ 4.0

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาตินี้ขึ้นมา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น สำหรับนักเรียน  ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลองพิจารณาสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรนานาชาติ  ด้วยระบบรับตรง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.en.kku.ac.th และ https://www.facebook.com/EngineeringKKU/ หรือโทร.043-362145-6 ต่อ 712

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด