Lifestyle

สั่งปิด56หลักสูตร10ม.เอกชน

เลขากกอ.เผยได้ขอให้ม.เอกชน 10แห่งที่มีปัญหาหลักสูตร ปิด56หลักสูตรพร้อมงดรับนักศึกษาอีก22หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 พร้อมตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรที่เปิดรับ

 หลังจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)ได้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน10 แห่งที่มีปัญหาหลักสูตรรวมแล้ว 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร และหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,2.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

       5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 6.วิทยาลัยทองสุข7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาจ.พระนครศรีอยุธยา

9.สถาบันรัชต์ภาคย์ และ10.มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี ไปแล้วนั้น       ล่าสุด  ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมาชี้แจงถึงหลักสูตรเถื่อน ไร้มาตรฐาน ว่า 10 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่สกอ. ลงไปสอบทานข้อมูล (หลายแห่งให้ความร่วมมือเข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว)

     แบ่งเป็น หลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ใน 5 สถาบัน ได้รับความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัย ขอปิดหลักสูตรไปแล้ว 56 หลักสูตร เหลือ 22 หลักสูตร ซึ่งสกอ. ขอให้งดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 

       นอกจากนั้น ในจำนวนดังกล่าว พบว่ามี 2 หลักสูตรที่ยังเปิดการเรียนการสอน ซึ่งสกอ. จะลงไปตรวจสอบ เพราะขอให้งดรับนักศึกษาไม่ได้ขอให้ปิดหลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะเปิดสอนนักศึกษาให้จบการศึกษาก่อน รวมทั้ง ในมี 3 หลักสูตรขอเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

      “ส่วน อีก 20 หลักสูตร ใน 8 มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานนั้น สภามหาวิทยาลัย ขอปิดไปแล้ว 3 หลักสูตร แจ้งให้งดรับนักศึกษา 3 หลักสูตร แก้ไขหลักสูตรตามเอกสาร 9 หลักสูตร รอดูการดำเนินการ 5 หลักสูตร โดย 2 ใน 5 หลักสูตรมีปัญหาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพกำหนด โดยรับนักศึกษาเกินกว่าที่สภาวิชาชีพกำหนด”เลขาธิการกกอ.กล่าว 

      สำหรับ 20 หลักสูตรในที่ตั้ง 8 มหาวิทยาลัย ที่มีปัญหา มี ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) , หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร5ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556),หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร5ปี)(หลักสูตรปรับปรุง2558) ,หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

          2.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

      3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556), หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

        4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555), หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

       5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555), หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

     6.วิทยาลัยทองสุข 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

    7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 

     และ8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

     ซึ่งในส่วนที่สกอ.สั่งงดรับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีที่ไหนสั่งงดรับนักศึกษาหรือทีไหนปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากยังไม่ได้นำข้อสรุปดังกล่าวเข้าที่ประชุมกกอ.รับทราบ

    อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น และมีการสั่งงดรับนักศึกษา ในปี 2559 และปี 2560 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ประสบปัญหาอย่างแน่นอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ.กำหนดภายใน 6 เดือน

    เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ แต่นักศึกษาต้องตรวจสอบหลักสูตรที่ตัวเองเรียน จะได้แน่ชัดว่าหลักสูตร สถาบันการศึกษาที่ตนเองจบนั้น มีคุณภาพมาตรฐาน จบออกมาไม่โดนลอยแพ

    

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ