Kom Lifestyle

วช.ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี หวังตอบสนองชุมชนคนรากหญ้า

วช.ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี หวังตอบสนองชุมชนคนรากหญ้า
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วช.ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี หวังตอบสนองชุมชนคนรากหญ้า : โดย...ทีมข่าวเกษตร

 
                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานเด่นร่วมแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของรัฐบาล ในกลุ่มสังคมศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล หวังตอบสนองชุมชนระดับรากหญ้า
 
                      สุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงผลงานของ วช.ที่นำมาร่วมในการแถลงผลงานของรัฐบาลในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาการวิจัยของประเทศยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญของประเทศเท่าที่ควร ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ความไม่เป็นระบบของหน่วยงานวิจัย การขาดเอกภาพในการดำเนินการ การวิจัยมีความซับซ้อน ผู้ใช้ประโยชน์ไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยได้ และขาดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังโดยเฉพาะชุมชนรากหญ้า
 
 
วช.ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี หวังตอบสนองชุมชนคนรากหญ้า
 
 
                      จากปัญหาดังกล่าว วช. ได้มีการพัฒนาระบบการวิจัยให้เข้มแข็ง โดยการปฏิรูประบบวิจัยจากความร่วมมือเป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือ คอบช. ซึ่งคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 9 มิติ ได้แก่ นโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย งบวิจัย สถาบันวิจัย บุคลากรการวิจัย โครงสร้างปฏิรูป มาตรฐาน การจัดการผลผลิตและประเมินผล ผลสำเร็จของการปฏิรูประบบวิจัยก่อให้เกิดการบูรณาการ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยกันมากขึ้น เกิดผลงานที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ วช.ยังได้ผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันของประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและภาคเอกชนในด้านต่างๆ ได้แก่การวิจัยในกลุ่มเรื่องข้าวเช่นเทคโนโลยีชีวภาพ ในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง การทดสอบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตข้าว กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจเช่นการแก้ปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ในอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง กลุ่มยางพาราเช่นการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนายางล้อตันประหยัดพลังงาน กลุ่มพลาสติกชีวภาพเช่นการพัฒนางานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ ในการผลิตภัณฑ์ถ้วยกาแฟทนร้อน-เย็น พอลิเมอร์เกรดทางการแพทย์ กลุ่มความมั่นคงเช่นอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน 4 ใบพัด กลุ่มพืชสวนพืชไร่เช่นการผลิตมะขามหวานเชิงพาณิชย์ใน จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นนวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว เป็นต้น
 
 
วช.ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี หวังตอบสนองชุมชนคนรากหญ้า
 
 
                      นอกจากนี้ วช.ยังได้ส่งเสริมการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม โดยการบูรณาการเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้จากการวิจัย ผลการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ชุมชนสังคม โดยการจัดสรรงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ชุมชนกว่า 20 มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค นอกจากการขับเคลื่อนผลักดันผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์แล้ว วช. ยังได้มีการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายให้มีการนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ การส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ให้ผลิตผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน เช่นการแปรรูปเปลือกหอยเป็นปุ๋ยน้ำและสารปรับปรุงดินเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบน้ำตม การทำข้าวตอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้านเซลล์แสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำเป็นต้น
 
                      วช.มุ่งหวังว่าการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง
 
 
 
 
--------------------
 
(วช.ร่วมแถลงผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี หวังตอบสนองชุมชนคนรากหญ้า : โดย...ทีมข่าวเกษตร)
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง