Kom Lifestyle

รมช.ศธ.ตรวจ'ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้'

รมช.ศธ.ตรวจ'ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้'
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ภาคเหนือ

           ​เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2558 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนน่านปัญญานุกูลและโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง จังหวัดน่าน  ​ซึ่งโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเกิดการเรียนรู้และมีทักษะพื้นฐาน ในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ

           ​ประกอบด้วย งานอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูก ผักสวนครัว การเพาะเห็ด การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ งานปุ๋ยหมัก และการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ งานอาชีพ คหกรรม ได้แก่ งานขนมอบและงานเย็บปักถักร้อย งานอาชีพอุตสาหกรรม ได้แก่ งานช่างไม้ งานผลิตน้ำดื่ม และงานปั้นเซรามิกส์  งานอาชีพความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ งานวาดภาพศิลปะ งานประดิษฐ์พวงกุญแจ งานร้อยลูกปัด  และงานอาชีพบริการ ได้แก่ งานเสริมสวย นวดเพื่อสุขภาพ งานล้างรถ (Car Care) งานช่างตัดผมชาย เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนน่านปัญญานุกูลยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ ด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมทางด้านดนตรี และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านนาฏศิลป์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ โดยเฉพาะด้านกีฬา นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับชาติหลาย ชนิดกีฬา และด้านศิลปะ นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง และส่งเสริม ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

           ​หลังจากนั้น รมช.ศธ. พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน   อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งทางโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้ง 3 ช่วงชั้น (ป.1-3 /ป.4-6 /ม.1-3) สอดรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลัก 4 เอช (H) ซึ่งเป็นหลักคิด คือ 1) พัฒนาสมอง (Head) ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2) พัฒนาจิตใจ (Hert) ด้วยกิจกรรมจิตอาสา จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การงานอาชีพ ศิลปะดนตรี และคอมพิวเตอร์ และ 4) พัฒนาสุขภาพ (Health) พลศึกษาและดนตรี 

           ​ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมบูรณาการทั้งโรงเรียน ด้วยกิจกรรมต่อยอดการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เป็นชุมชนที่มีประชากร ประมาณ 2,300 คน เป็นชนพื้นเมือง 4 เผ่า ได้แก่ ขมุ เมี้ยน ถิ่น ม้ง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีตามชนเผ่า อาชีพหลักคือทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน นับถือศาสนาพุทธ นักเรียนบางส่วนจึงยังคงมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ อ่านไม่ได้ และนไม่ได้ จึงจำเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป

           ​รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  เขตภาคเหนือ มีผลการดำเนินการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ก็จะสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทุกสังกัด ทั่วประเทศ ภายในปี 2559 ต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง