Kom Lifestyle

มัณฑนศิลป์ผลักดันหลักสูตรใหม่

มัณฑนศิลป์ผลักดันหลักสูตรใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มัณฑนศิลป์ผลักดันหลักสูตรใหม่หลักสูตรแรกของเอเชีย ปฏิรูปการศึกษาของจริง : ดีไซน์นิวส์

 
          ถือได้ว่าเป็นความแข็งแกร่งของวิชาชีพที่พัฒนาสู่การสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กับประเทศ นำความรู้ขั้นสุดยอดจากหลายศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกัน จนออกผลสู่ศาสตร์ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และน่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษารูปแบบใหม่มีการพัฒนาเชิงรุก การเรียนเชิงประสบการณ์สร้างสรรค์ การเรียนที่ก่อเกิดนวัตกรรมจากผู้เรียนทุกคน ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยม แต่เป็นการศึกษาผ่านบรรยากาศใหม่ต้นปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกแล้วครับ หลักสูตรใหม่ล่าสุดแห่งมัณฑนศิลป์ ในระดับมหาบัณฑิต นับเป็นความภาคภูมิใจกับการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบรรยากาศการลงทุนตลอดจนความก้าวหน้าของการสร้างสรรค์หลักสูตรในระดับชาติการออกแบบและการบริหารจัดการแนวใหม่ มีผลต่อการตอบสนองการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 
          ชื่อหลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ และการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
 
          ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts Program in Design Innovation and Hotel and Real Estate Management เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ แบบบูรณาการ ระหว่างคณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาการจัดการ นับเป็นความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างมาก เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ต้นปีการศึกษา 2559 ศิลป์ผสานศาสตร์ที่เนี้ยบที่สุดครับ
 
          การเรียนจะเน้นการศึกษานวัตกรรมใหม่ในการจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม โดยปฏิวัติระบบการเรียนที่มุ่งเน้นให้ก่อเกิด โครงการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศไทย ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะทายาทผู้ประกอบการและบุคลากรในแวดวง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม
 
          รายวิชาส่วนใหญ่เป็นการออกแบบรายวิชาใหม่ๆ ที่ใช้ศิลป์ผสานศาสตร์ เน้นให้เกิดการบูรณาการและการคิดค้น ไอเดียใหม่ ด้วยศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดนวัตกรรม จากใจชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริงๆ ส่งผลต่อการสร้างโครงการที่มีคุณภาพและการคิดค้นประเด็นใหม่ๆ ในอนาคตให้แก่สังคม อีกทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ มีความเป็นตัวตน มีค่านิยมที่ไม่ลอกเลียนแบบ มีจรรยาบรรณ ต่อยอดปรัชญาแบบไทย ให้ร่วมสมัย รับสมัครจากผู้จบปริญญาบัณฑิตทุกสาขา รุ่นแรก 15-20 คนเท่านั้น นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาเป็นรูปธรรมผ่านการออกแบบหลักสูตรใหม่ในครั้งนี้
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง