Kom Lifestyle

สปส.จัดประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2558

สปส.จัดประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2558
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปส.จัดประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2558

“SSO SYMPOSIUM 2015”

             กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2558 “SSO SYMPOSIUM 2015” เปิดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ มุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงกฎหมายและความสำคัญของระบบประกันสังคม รวมทั้งสร้างเสริมมุมมองด้านวิชาการให้พร้อม “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน”

             พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิดการประชุมวิชาการประกันสังคม ว่า จากการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เพื่อให้หลักประกัน และให้การคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 ในปี 2558 เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยได้พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการ ให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันทางสังคม ซึ่งต้องพัฒนาระบบการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประกันสังคมไปพร้อมกัน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประกันสังคมอย่างทั่วถึง

             “สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประกันสังคม ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์ในด้านความรู้ ความคิด ผลการวิจัย นิทรรศการทางวิชาการ ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานประกันสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

             ด้าน โกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การประชุมวิชาการประกันสังคมในปีนี้ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 โดยได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะกรรมการและอนุกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ นักวิชาการ นักวิจัย สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

             การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของการประกันสังคมไทย” โดย โกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์บำนาญชราภาพในภูมิภาคอาเซียน” โดยผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ ช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายผลการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม” โดย ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา และ พฤฒิพร เนติโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ และการอภิปรายผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อผู้ประกันตน” โดย นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ และ นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค

             นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เช่น ผลงานการจัดทำ “โครงการ 7 สิ่งมหัศจรรย์” และ “โครงการ Let’s go to AEC Live&Learn” ผลงานวิชาการของบุคลากรสำนักงานประกันสังคม และผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูฯ เป็นต้น รวมถึงการนำเสนอวีดิทัศน์ เรื่อง ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี ผลการบริหารการลงทุน การจัดงานครบรอบ 25 ปี ผลการดำเนินงานและภารกิจขององค์กร

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง