Kom Lifestyle

เร่งพัฒนา 'ชาแม่สลอง' ยกระดับสินค้า-เพิ่มแข่งขัน

เร่งพัฒนา 'ชาแม่สลอง' ยกระดับสินค้า-เพิ่มแข่งขัน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำมาหากิน : เร่งพัฒนา 'ชาแม่สลอง' ยกระดับสินค้า-เพิ่มแข่งขัน : โดย...ธานี กุลแพทย์

 
                      จากผลผลิตชากว่า 200 ตันต่อปี มูลค่ารายได้กว่า 60 ล้านบาท พื้นที่การปลูกชาบนดอยแม่สลอง จ.เชียงราย กว่า 6,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมเครือข่ายกว่า 200 ราย ทำให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เร่งพัฒนาคลัสเตอร์ชา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชาให้ได้มาตรฐานสากล มีความสามารถด้านการแข่งขัน ในโครงการ “ด้วยเครือข่าย... เอสเอ็มอี เติบโตได้อย่างยั่งยืน” อันเป็นกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี ใน 18 กลุ่มจังหวัด
 
                      นางสาลินี วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้คัดเลือกกลุ่มเครือข่าย เอสเอ็มอี ทั่วประเทศรวม 54 กลุ่ม ทั้งภาคเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม การค้า และบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 หมื่นราย สร้างโอกาสการตลาด 1,000 ราย และลดต้นทุนผลิต 150 ล้านบาท ซึ่งการยกระดับผู้ประกอบการคลัสเตอร์ชา ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในรูปการสร้างเครือข่าย ทั้งด้านการผลิต นวัตกรรม
 
                      นายเจริญ ชีวินเฉลิมโชติ ประธานกรรมการบริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด กล่าวว่า จากที่ สสว.ได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบชา สร้างโครงการต่อยอดการพัฒนาคลัสเตอร์ชา จ.เชียงราย ทำให้การรวมกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มพร้อมที่จะพัฒนา ขยายพื้นที่ปลูกเป็นอินทรีย์ ที่สำคัญทำให้เกิดความสามัคคี พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 
                      ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมชา จ.เชียงราย มีบทบาทต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทย โดย ม.เกษตรศาสตร์ ประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม ในโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง 8 กลุ่ม จึงเกิดเป็น “กลุ่มเครือข่ายชาอินทรีย์ดอยแม่สลอง” มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล แข่งขันและขยายตลาดได้ ปัจจุบันกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลของยูเอสเอ (มาตรฐานยูเอสดีเอ) และสหภาพยุโรป (มาตรฐาน อียู) รวมทั้งมาตรฐานโรงงานผลิตของจีเอ็มพี
 
                      ทั้งนี้ กลุ่มได้บูรณาการความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันวิจัยพัฒนา ดังที่กลุ่มอุตสาหกรรมชา จ.เชียงราย บูรณาการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันชา และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตชาของสมาชิกในกลุ่มให้เป็นชาอินทรีย์
 
                      ในส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดนุวัติ เพ็งอ้น ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า สถาบันได้ขับเคลื่อนกลุ่มโดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.ประสานหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชา 2.พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย จัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ เชื่อมโยงในลักษณะซัพพลาย เชน และ 3.พัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย โดยจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมชา สอนทำปุ๋ยหมัก นำงานวิจัยมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
 
                      และหนึ่งนั้นคือกิจกรรมจัด “เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง” ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 28 ธันวาคม 2558-2 มกราคม 2559 จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว
 
 
 
 
----------------------
 
(ทำมาหากิน : เร่งพัฒนา 'ชาแม่สลอง' ยกระดับสินค้า-เพิ่มแข่งขัน : โดย...ธานี กุลแพทย์)
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง