Kom Lifestyle

สิทธิบำเหน็จตกทอดค้ำประกันเงินกู้

สิทธิบำเหน็จตกทอดค้ำประกันเงินกู้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดซองส่องไทย : สิทธิบำเหน็จตกทอดค้ำประกันเงินกู้

 
                      พวกกระผมเป็นข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น มีเรื่องขอให้ลุงแจ่มช่วยเป็นสื่อกลางถึงท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดนำพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้นำเสนอร่างและผ่านกระบวนการความเห็นชอบจากสภาผู้แทนในวาระที่ 1 และ 2 แล้ว เรื่องจึงค้างอยู่ที่สภา แต่หลังจากสภาถูกยุบ พวกเราฝันค้าง เพราะความหวังที่จะได้ใช้เงินบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินเช่นข้าราชการพลเรือนต้องสลายไป
 
                      ดังนั้น พวกกระผมจึงขอให้ท่านนายกรัฐนตรีได้นำพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ค้างอยู่ที่สภา โปรดนำมาพิจารณาใหม่เป็นการเร่งด่วน เพื่อคืนความสุขในบั้นปลายชีวิตให้พวกกระผมดังเช่นข้าราชการพลเรือน และจะได้ไม่เป็น 2 มาตรฐาน
 
 
ข้าราชการบำนาญท้องถิ่นทั่วประเทศ
 
 
ตอบ
 
 
                      สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจงว่า กรณีการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 เพื่อกำหนดให้ผู้รับนำนาญส่วนท้องถิ่นสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้ เช่นเดียวกับข้าราชการบำนาญประเภทอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการเสนอร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ.... ได้ผ่านกระบวนการ ขั้นตอนการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายตั้งแต่ระดับกระทรวง คณะรัฐมนตรี จนถึงรัฐสภา ซึ่งล่าสุดได้นำเสนอเข้าสู่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 โดยที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ (วาระที่ 1) รวมทั้งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 
 
                      ต่อมาสภาปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 มีผลทำให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวซึ่งค้างอยู่ในสภาเป็นอันตกไป ซึ่งตลอดระยะเวลาระหว่างที่มีการดำเนินการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าว ได้มีการชี้แจงและตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและความคืบหน้าให้ผู้ร้องทุกข์ทุกรายรับทราบทั้งทางเอกสารและโทรศัพท์ 
 
                      ปัจจุบันการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 เพื่อให้ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวยังคงดำเนินการต่อไป โดยขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการพิจารณาทบทวนเหตุผลความจำเป็นและเจตนารมณ์เกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งเมื่อได้ข้อยุติและนำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง