Kom Lifestyle

เด็กไทยเจ๋งกวาด48เหรียญคณิตโอลิมปิก

เด็กไทยเจ๋งกวาด48เหรียญคณิตโอลิมปิก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักเรียน ม.ต้นไทยสุดยอด คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 3 รายการ กวาด 24 รางวัล 48 เหรียญ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สหพันธรัฐมาเลเซีย

 
                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่ง 16 นักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2558 ณ รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมี 11 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 5 รางวัล เหรียญเงิน 9 รางวัล เหรียญทองแดง 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 24 รางวัล 48 เหรียญ และสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่สองจาก 11 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันอีกรางวัลหนึ่งด้วย จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ใลน์ เที่ยวบินที่ MH 776 เวลา 21.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นี้
 
                      นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อบ่ายวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ว่า จากการที่ สพฐ.ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 16 คน รวม 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลรวม 48 เหรียญ ประกอบด้วย
 
                      ประเภทบุคคล 3 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา , เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนา สมศิริวัฒนา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 
                      เหรียญเงิน 5 รางวัล ได้แก่ เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , นายนญ กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร , เด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายศิรธีร์ วัฒนสุรีย์พจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
                      เหรียญทองแดง 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา , เด็กชายวสุ พรหมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเด็กชายปรากฎ งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 
                      รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ เด็กชายจิรสิน จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , เด็กชายธีระชัย แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร , เด็กชายรวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมเด็กชาย จังหวัดเพชรบุรี , เด็กชายพีรพัศ จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงลออรัตน์ อุปคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 
                      ส่วนประเภททีม คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีมซี ประกอบด้วย นายนญ กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร , เด็กชายปรากฎ งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี , เด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายรวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 
 
                      เหรียญทองแดงได้ 2 รางวัล ได้แก่ ทีมบี ประกอบด้วย เด็กชายธีระชัย แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร , เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายวสุ พรหมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทีมดี ประกอบด้วย เด็กชายธนา สมศิริวัฒนา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , เด็กชายพีรพัศ จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร , เด็กหญิงลออรัตน์ อุปคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และเด็กชายศิรธีร์ วัฒนสุรีย์พจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
                      ประเภทกลุ่มบุคคล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีมซี เหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ ทีมเอ ประกอบด้วย เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ และเด็กชายจิรสิน จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และเด็กชายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ทีมบี และทีมดี นอกจากนี้ทีมซียังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่สองจาก 11 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันไปครองอีกรางวัลหนึ่งด้วย
 
                      "การแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียน 40 ทีม รวม 160 คน จาก 11 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยประเทศมาเลเซีย บัลแกเรีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน เนปาล ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนาม และไทย ขอแสดงความยินดีและขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ นำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป"
 
                      ด้านเด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับเหรียญทองทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเด็กไทยมาแข่งขันและได้เหรียญทองในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษและยากมาก ตนเองมีความถนัดและชอบในวิชาคณิตศาสตร์เพราะรู้สึกว่ามันท้าทายและสนุกกับการคิดหาคำตอบตั้งแต่เด็ก ส่วนเคล็ดลับคือตั้งใจหมั่นฝึกฝน และทำข้อสอบจากสนามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จึงทำข้อสอบในครั้งนี้ได้เกือบหมด และมั่นใจว่าทำคะแนนได้ดีอย่างแน่นอน
 
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง