Kom Lifestyle

อสส.ต่อยอดความสำเร็จ-อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

อสส.ต่อยอดความสำเร็จ-อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อสส.ต่อยอดความสำเร็จ-อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

            นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ได้ทำการการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับสู่พื้นที่ธรรมชาติ จำนวน ๗๒ ตัว ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำ        ห้วยตลาด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เคยสูญพันธุ์

            ซึ่งองค์การสวนสัตว์สามารถนำมาต่อยอดในความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ส่งผลให้องค์การสวนสัตว์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility)

            การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ “นกกระเรียนพันธุ์ไทย” ที่องค์การสวนสัตว์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme)

            ในการร่วมกันทำโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก       ในพื้นที่ภาคการผลิต โดยมีสายพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัยของพื้นที่นำร่องหลัก

            “โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย” ถือเป็นโครงการ 1 ใน 3 ของพื้นที่นำร่อง                   ในความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยมีสายพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาระบบการจัดการถิ่นอาศัย ที่องค์การสวนสัตว์ ได้รับสนับสุนนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก จำนวน 25 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 – 2561

            มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลบ้านบัว ตำบลสะแกโพรง ตำบลสะแกซำ ตำบลบ้านไทร ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในเขตห้ามล่าห้วยจระเข้มาก เขตห้ามล่าห้วยตลาด และ เขตห้ามล่าสนามบิน รวมเนื้อที่ดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 200,650 ไร่
           
            นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้กล่าวถึงการได้รับสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ว่า “การได้รับสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ เริ่มจากความสำเร็จจากทีมงานของสวนสัตว์นครราชสีมา ทีมวิจัยนกกระเรียนขององค์การสวนสัตว์ ตลอดจนพันธมิตรทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ ที่ทำงานกันอย่างหนักภายใต้กรอบงานวิจัย 5 ปี ในช่วง 2551-2556จนกระทั่งสามารถทดลองปล่อยนกกระเรียนไทยสู่พื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นผลสำเร็จ”

            การดำเนินงานจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธ์ไทย สร้างองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก รวมถึงผลประโยชน์ที่ชาวบ้านพึงจะได้รับจากการมีนกกระเรียนพันธ์ไทยในพื้นที่อาศัย

            “การอยู่รอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทยอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความเข้าใจในการแบ่งปันพื้นที่และทรัพยากรที่คนและนกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ในกรอบการทำงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในอีก 4 ปีข้างหน้า ผมหวังว่าเราจะสามารถร่วมกันสร้างกฎ กติกา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ” นายเบญจพลกล่าว

            อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จในกระบวนการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เคยสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ ให้กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง