Kom Lifestyle

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ IM

ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ IM
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลุงแจ่มเตือนภัย : ฝึกงานประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ IM ... สร้างอาชีพ สร้างรายได้ (1)

 
       กรมการจัดหางานมอบเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 69 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,842,720 บาท พร้อมประสานบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยสัมภาษณ์งาน
 
       นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า การจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นโดย ผ่านองค์กร IM (Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises, Japan) ประเทศญี่ปุ่น เป็นข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานกับ IM ประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการให้แรงงานไทยได้รับการเรียนรู้การฝึกงานและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศร่วมกัน
 
       โดยกรมการจัดหางานและ IM จะร่วมกันคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร การสอบข้อเขียน การทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย และการสัมภาษณ์ ตามลำดับ ซึ่งในการดำเนินการคัดเลือกนี้กรมการจัดหางานจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ของกรมการจัดหางานดำเนินการคัดเลือกผู้ฝึกงานในรูปของคณะกรรมการโดย IM ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการคัดเลือกด้วย ซึ่งผู้ฝึกงานต้องผ่านการอบรมในประเทศไทยก่อนเดินทางเป็นระยะเวลา 4 เดือน และเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ผู้ฝึกงานต้องเข้าฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของ IM ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 1 ปีและ 3 ปี และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง