Kom Lifestyle

'สุชล สุขเกษม' ปราชญ์เกษตรบ้านสารภี

'สุชล สุขเกษม' ปราชญ์เกษตรบ้านสารภี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เกษตรกรคนเก่ง : 'สุชล สุขเกษม' ปราชญ์เกษตรบ้านสารภี : โดย...ธานี กุลแพทย์

 
                      จากที่คิดแล้วลงมือทำพร้อมส่งต่อภูมิรู้ในรูปเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.สมุทรสงคราม ของ “สุชล สุขเกษม” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ทำให้เขาได้รับการกล่าวขานเป็น “ปราชญ์เกษตร” ของท้องถิ่น
 
                      “สุชล สุขเกษม” ในวัย 50 ปีเศษ เป็นชาวสมุทรสงคราม พักอยู่ที่ 56 หมู่ 7 ต.จอมปลวก อ.บางคนที เล่าว่า ครอบครัวยึดอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่รุ่นปู่ยา ตายาย ซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบภูมิดั้งเดิม ต่อเมื่อปี 2551 ตนได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เพื่อนเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้วิถีเกษตรแบบลงมือปฏิบัติจริง
 
                      ภายในศูนย์ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ แล้วนำอาชีพเข้ามาไว้ในพื้นที่ ตั้งแต่เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงกุ้งในกระชัง เลี้ยงไก่หลุม เป็ดหลุม เลี้ยงไก่แบบตะกล้าแขวนกับต้นไม้ มูลไก่เป็นปุ๋ยไปในตัว อีกทั้ง ยังประหยัดพลังงานครัวเรือน คือนำมูลเป็ด ไก่ไปหมักเป็นก๊าชชีวภาพ ใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนเป็นการช่วยลดรายจ่ายอีกทาง โดยทุกสิ่งอย่างจะหมุนเวียนในตัวของมันเองหมด ส่วนที่เหลือก็ขายเป็นรายได้เสริม
 
                      สิ่งสำคัญอีกอย่างที่สุชลตระหนักถึง คือเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเขาให้ชาวบ้านนำน้ำมันที่ใช้แล้ว 1 ขวด มาแลกไข่ไก่จากทางกลุ่มได้ 5 ฟอง ก่อนที่จะมาผลิตเป็นไบโอดีเซล นำกลับมาให้ชาวบ้านได้ใช้ใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี จนเป็นที่มาของการตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านสารภี ในปี 2553
 
                      ปัจจุบัน “สุชล สุขเกษม” นอกจากเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านสารภี หรือในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี เขายังทำหน้าที่บรรยายให้แก่ประชาชน นิสิต นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ที่แวะเยี่ยมชมศูนย์ ทำให้ต่อมาได้ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
 
 
 
 
-----------------------
 
(เกษตรกรคนเก่ง : 'สุชล สุขเกษม' ปราชญ์เกษตรบ้านสารภี : โดย...ธานี กุลแพทย์)
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง