Kom Lifestyle

ประมงทะเลไทยถูกกล่าวหาใช้แรงงานทาส

ประมงทะเลไทยถูกกล่าวหาใช้แรงงานทาส
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดซองส่องไทย : ประมงทะเลไทยถูกกล่าวหาใช้แรงงานทาส

 
                      จากกรณีที่มีสื่อต่างประเทศเผยแพร่ข่าวว่าประเทศไทยมีการบังคับใช้แรงงานทาส แรงงานบังคับในงานประมงทะเล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่า ก่อนที่ประเทศไทยจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจัง ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในกิจการประมงทะเลและเกี่ยวเนื่องประมงทะเล ซึ่งได้มุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน อาทิ การออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557, การแก้ไขระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ พ.ศ.2558 และระเบียบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 การปรับปรุงบัญชีกำหนดอัตราโทษตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยให้ใช้อัตราโทษสูงสุด
 
                      นอกจากนี้ ยังได้มีการ จัดทำคำนิยามของแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ เพื่อเป็นคู่มือให้พนักงานตรวจแรงงานในการดำเนินการกรณีพบการกระทำที่มีลักษณะเป็นแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ตลอดจนมีกระบวนการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีความปลอดภัยในการทำงานและไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังได้รณรงค์ให้นายจ้างดูแลลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของตนเอง รวมถึงห่วงโซ่การผลิต โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี รวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานโดยนำสถานประกอบกิจการเข้าสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมาย
 
                      นอกจากมาตรการข้างต้นแล้วนั้น หากมีประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือทันทีเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับ และใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดีนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการที่กระทำผิด พร้อมทั้งกำกับดูแลนายจ้าง ลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจ รวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรมประมง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานประกันสังคม ทหารเรือ กองบังคับการตำรวจภูธร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นพนักงานตรวจแรงงาน รวม 316 คน โดยให้มีอำนาจตรวจสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สัตว์น้ำและเกี่ยวเนื่องได้ทั่วประเทศ
 
                      ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล นายจ้าง ลูกจ้างไม่เอาเปรียบกัน หากพบการกระทำความผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1540 หรือเว็บไซต์ www.labour.go.th, อีเมล:[email protected] และสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัด
 
 
 
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ 
 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด