Kom Lifestyle

ชี้แนวทางการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ

ชี้แนวทางการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชี้แนวทางการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ เรียนรู้ประเทศต้นแบบของเอเชีย : โดย...ทีมข่าวการศึกษา

 
                      จากสภาพการศึกษาในปัจจุบันคุณภาพของผู้เรียนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น ประกอบด้วยความรู้และทักษะหลายอย่างร่วมกัน ดังนั้นแนวโน้มในการจัดการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองคุณภาพของผู้เรียน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายประเทศที่มีการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้นำหลักการและแนวคิดของการบริหารจัดการแบบร่วมมือเข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทางการศึกษาของประเทศไทย
 
                      นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการทางการศึกษาของประเทศไทย จึงได้มีการจัด “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558” Thailand’s Educational Leader Symposium 2015ขึ้น ภายใต้แนวคิด มุ่งสู่ต้นแบบการปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการประยุกต์แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนาสำหรับการวางแผนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย
 
                      ศ.ดร.เรียวโกะ ซึเนโยชิ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า สำหรับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเน้นตัวบุคคลเป็นหลัก บุคคลที่ว่านั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ครู และนักเรียน สำหรับครูแล้วต้องใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูแต่ละโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการประสบการณ์ระหว่างการสอนที่แต่ละท่านได้พบเจอมาและนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปปรับเปลี่ยนการสอนของตนให้ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในส่วนของนักเรียนนั้นควรใช้การเรียนการสอนแบบสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปในชีวิตจริง ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้อยากให้ทุกประเทศในเอเชียที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมปรับตัวให้เข้าสู่ประชาคมโลกได้อย่างไม่มีข้อแปลกแยก
 
                      นายแมทธิว พารร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาตินาโกยา ประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงแนวทางการคิด ว่าการที่เราจะก้าวเข้าไปอยู่ร่วมหรือพัฒนาสังคมในระดับสากลได้นั้น เราต้องทำความรู้จักตัวเองเสียก่อน ตัวเราคือใคร เราต้องการอะไร เมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้ว เราจะมองเห็นว่าคนรอบตัวเราต้องการอะไร นับเป็นการเริ่มต้นจากตัวเองเพื่อพัฒนาสังคม จะทำให้การเข้าสู่สังคมโลกเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเราคือหนึ่งในสังคมนั้น นี่คือรูปแบบการสอนของญี่ปุ่นสอนให้ทำเพื่อส่วนรวมหรือส่วนกลาง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 
                      โดยการเริ่มต้นตอบคำถามก่อนการตั้งคำถาม และในด้านการสอนนักเรียนนั้นควรใช้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิต ให้เด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทั้งในและนอกประเทศ และสำหรับคนไทยนั้นเราควรภูมิใจในความเป็นไทยเสียก่อนจึงจะก้าวเข้าสู่สากลได้ ซึ่งบนโลกแห่งความเป็นจริงปัญหาบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เราก็ควรหาทางหลีกเลี่ยงให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาน้อยที่สุด หรือเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องยอมรับและใช้ชีวิตอยู่บนหลักความเป็นจริงให้มากที่สุด
 
                      ในส่วนของ ดร.ซุนชิก มิน ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวถึงการบริหารการจัดการการเรียนการสอนของประเทศเกาหลีว่า ประเทศเกาหลีมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอน โดยการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมไปจนถึงมัธยม ทุกๆ อย่างต้องอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล นับตั้งแต่การเลือกโรงเรียนในการเข้าเรียนของนักเรียน ไปจนถึงเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียนนั้นต้องออกมาจากรัฐบาลทั้งสิ้น ประเทศเกาหลีมีความเชื่อว่านักเรียนทั้งในโรงเรียนรัฐและเอกชนทุกคนต้องมีประสิทธิภาพทางการศึกษาทัดเทียมกัน เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีได้ลงทุนกับการศึกษาประมาณ 5-6% ของ EPD ซึ่งมากกว่างบประมาณหลายๆ อย่าง และเมื่อเทียบแล้วการให้ความสำคัญของครูในประเทศเกาหลีนั้นไม่ได้ต่างจากหมอเลย
 
                      จากการแลกเปลี่ยนในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน โดยประเทศที่มีการพัฒนาระบบการศึกษาแบบร่วมมือ และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นพบว่าประเทศไทยควรเน้นรูปแบบการศึกษาให้เป็นการผสมผสานกันระหว่างภาควิชาการและภาคการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการคำนึงถึงการนำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยที่จะก้าวเข้าสู่ระดับสากลต่อไป
 
 
 
 
-------------------
 
(ชี้แนวทางการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ เรียนรู้ประเทศต้นแบบของเอเชีย : โดย...ทีมข่าวการศึกษา)
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง