Lifestyle

นำ 'ชีววิถี' สู่ชุมชนรอบเขื่อน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นำ 'ชีววิถี' สู่ชุมชนรอบเขื่อน ปลดแอกสารเคมีที่ทุ่งประสาน

 
                             การมุ่งใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรไม่เพียงเพิ่มต้นทุนการผลิต เป็นหนี้เป็นสินแล้วยังมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้ด้วย ทำให้ชาวบ้านทุ่งประสาน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ต้องหันมาทำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงการชีววิถีกับชุมชนโดยรอบของเขื่อน และโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. รับผิดชอบ 
 
                             ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงในการดำรงชีพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และไม่กระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ อันจะยังมาซึ่งความเข้มแข็งและการมีเศรษฐกิจที่ดีของชุมชน ควบคู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปฏิบัติใช้ 
 
                             อดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริดังกล่าว ทาง กฟผ. โดยโครงการชีววิถี ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จ.กระบี่ เปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินชีวิตตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชนในบ้านนางพวงทอง เทพเสถียร หมู่ 2 บ้านทุ่งประสาน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีนายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ร่วมให้การสนับสนุน
 
                             "การฝึกอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพตามโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมรับการอบรมและทดลองปฏิบัติ ทาง กฟผ. มีเป้าหมายที่จะดำเนินการในโครงการดังกล่าว และจะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการชีววิถีให้แก่ชุมชนพื้นที่ ต.ปกาสัย ต่อไปในอนาคตด้วย"
 
                             อดุลย์ ย้ำด้วยว่า สำหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับโครงการชีววิถีในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จากโครงการได้สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อบำรุงพืชชนิดต่างๆ ตลอดถึงการทำน้ำหมักคุณภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เองในครัวเรือน และการทำน้ำหมักไล่แมลงศัตรูพืช เป็นต้น พร้อมกันนี้ กฟผ.ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ขนาด 800 เมกะวัตต์ ในอนาคต ให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการอบรมอีกด้วยอีกด้วย
 
 
 
 
 
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ