Kom Lifestyle

ค้นหาค่าเอ็กซ์อัตลักษณ์ชุมชนด้วยการออกแบบ

ค้นหาค่าเอ็กซ์อัตลักษณ์ชุมชนด้วยการออกแบบ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ค้นหาค่าเอ็กซ์ อัตลักษณ์ชุมชนด้วยการออกแบบ : คอลัมน์ แต่งร้านให้ได้ล้าน โดย... ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง www.ideal1group.com

          การเพิ่มรายได้ประชาชาติมีองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสำเร็จผลได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความคิดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบมาเป็นแกนกลางในการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์จนส่งผลต่อรายได้ รายรับที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการสนับสนุนในแง่การจัดการและการตลาดให้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ ได้
 
          การส่งเสริมให้เกิดศักยภาพของอาชีพชุมชนผ่านการวางแผนสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจ การพาณิชย์  อุตสาหกรรมครัวเรือน ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาของสังคม การออกแบบอัตลักษณ์ของชุมชนและสังคมนั้นสามารถวางแผนได้ทั้งแนวคิดเชิงกว้างและแนวคิดเชิงลึก โดยมีหลักคิดในการวางโครงสร้างอัตลักษณ์ด้วย
 
          1. การรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะทางขององค์กร
          ข้อมูลของชุมชนที่ต้องศึกษาอย่างรู้จริง ครอบคลุมทุกมิติ 360 องศา ตั้งแต่มิติด้านที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ชุมชน รากเหง้าภูมิปัญญา ปัญหาของชุมชน จุดแข็งของชุมชน การประกอบอาชีพ สินค้าที่เป็นจุดเด่น จุดขายของชุมชน พฤติกรรมเฉพาะของประชากร โดยนำองค์รวมเหล่านี้มาหาค่า “X” คือ ลักษณะเฉพาะของพิเศษของชุมชน เพื่อนนำไปใช้ในการขยายความในการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพของชุมชน
 
          2. แนวทางการหาค่า “X” ของอัตลักษณ์องค์กร
          ในที่นี้หมายถึงการกำหนดเป็นคีย์เวิลด์ (Keyword) คำเฉพาะ หรือ ธีม (theme) ที่อธิบายภาพรวมของชุมชนนั้นได้ หรืออาจจะมาจากการวางแผนในระดับนโยบายของชุมชนนั้น กำหนดลักษณะเฉพาะเพื่ออนาคต เช่น ชุมชนตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นเมืองที่ไร้มลภาวะ เมืองสีเขียว เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ เมืองน่าเที่ยวพักผ่อน เมืองแห่งเศรษฐกิจเฉพาะ (ตามเอกลักษณ์ของชุมชน) เมืองศูนย์กลางแห่งการศึกษา (education hub) หรือตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางเฉพาะทางต่างๆ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับบริบทรอบทิศของชุมชนนั้นๆ
 
          3. การร้อยเรียงอัตลักษณ์ให้สัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพ
          โดยร้อยเรียงจากค่า “X” ในข้อ 2 มาเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งหมดตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดไปสู่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงการ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ที่ร้อยเรียง เช่น สีในกลุ่มโทนเดียวกัน รูปทรงสัญลักษณ์บางอย่างร่วมกัน วัสดุในกลุ่มคล้ายๆ กัน เปรียบเสมือนร่งกายของมนุษย์ที่มี DNA มีบุคลิก มีสัดส่วนที่เข้ากันได้หมด เช่น คนอ้วนอวัยวะก็จะอวบอ้วนเหมือนกับคนตัวผอม ทุกอย่างก็ผอมเพรียวไปด้วยกันทั้งหมด ค่า X จึงเปรียบเสมือนลักษณะเฉพาะของชุมชนองค์กรโดยไม่ต้องเลียนแบบใคร แต่จะเกิดจากการบ่มเพาะตัวตนให้เป็นจุดขายจุดเด่นที่สร้างสรรค์ ยิ่งทุกองค์กรทุกชุมชนต่างมีเอกลักษณ์ นั่นหมายถึงองค์ประกอบของชาติที่มีหลากหลาย มีตัวตน มีมรดกทางปัญญาที่สีบสาน มีคุณค่าที่มีพลังก่อราก ก่อเกิดวัฒนธรรมและประเพณีให้ลูกหลานได้ภูมิใจ อันหมายถึง “มูลค่าเพิ่ม” ของชุมชนที่ยั่งยืน
 
          4. ความสำเร็จหลังเกิดอัตลักษณ์ชุมชน
          สามารถทำให้ชุมชนมีเสน่ห์แตกต่างกันไม่ต้องกลัวการแข่งขัน ตัดราคาในทางเศรษฐกิจเพราะเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขายตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ก่อเกิดการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างมหาศาล ก่อเกิดความเป็นเอกภาพของชุมชน เกิดแบรนด์ใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย ส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืน และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีปัญญาและจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนรากฐานศิลปวัฒนธรรมให้ชุมชนหวงแหน ไม่ทิ้งบ้านเกิด แต่รักที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างสร้างสรรค์
 
          จุดสำคัญของการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน จึงอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ที่มีการบูรณาการการหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ความลึกซึ้งในการค้นคว้าตลอดจนความสามารถในการต่อยอดจนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นมรดกของชาติ มีลิขสิทธิ์ทางปัญญามากมาย ลองมองดูสิครับว่าโอกาสที่เราจะก้าวกระโดดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเป็นไปได้แค่ไหนก็อยู่ที่พวกเราด้วยกันนะครับ
.......................................
(หมายเหตุ ค้นหาค่าเอ็กซ์ อัตลักษณ์ชุมชนด้วยการออกแบบ : คอลัมน์ แต่งร้านให้ได้ล้าน โดย... ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง www.ideal1group.com )

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง