Kom Lifestyle

กปภ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

กปภ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กปภ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ตั้ง 'ตู้น้ำหยอดเหรียญ'สะอาด ราคาประหยัด : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : รัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

                การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบตู้น้ำหยอดเหรียญเพื่อชุมชน 100 ตู้ ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.จำนวน 4 จังหวัดปริมณฑล ให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้ดื่มน้ำสะอาด และราคาประหยัด นอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี

                รัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวถึง โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชน ว่า กปภ.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1 บาทต่อน้ำ 5 ลิตร มอบให้แก่ชุมชนเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลจัดเก็บรายได้เอง เพราะกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานด้านการดื่มน้ำสะอาดของประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ชุมชน โดยให้ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 4 จังหวัด ในพื้นที่บริการของ กปภ.ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และสมุทรสาคร จำนวน 100 ตู้ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับโอกาสในการดื่มน้ำสะอาด ปลอดภัยและราคาประหยัด

                "โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้ดื่มน้ำสะอาด ราคาประหยัด และส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดย กปภ.จะติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชนจำนวน 100 ตู้ในชุมชน เช่น ติดตั้งหน้าโรงเรียน หน้าที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาใน 4 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ กปภ.สาขาปทุมธานี จำนวน 10 ตู้ กปภ.สาขารังสิต จำนวน 20 ตู้ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ตู้ กปภ.สาขาเสนา จำนวน 5 ตู้ กปภ.สาขาท่าเรือ จำนวน 5 ตู้ กปภ.สาขาผักไห่ จำนวน 5 ตู้ กปภ.สาขาสมุทรสาคร จำนวน 10 ตู้ กปภ.สาขาสามพราน จำนวน 12 ตู้ และ กปภ.สาขาอ้อมน้อย จำนวน 23 ตู้"

                ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กปภ.ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อื่นๆ ที่ทำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนอีก 8 โครงการ ได้แก่ โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน ปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ โครงการ PWA น้ำดื่มโรงเรียน ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำที่สะอาดปลอดภัยให้แก่นักเรียน โครงการน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โครงการค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โครงการน้ำประปาดื่มได้ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพ ดื่มได้จากก๊อก โครงการเติมใจให้กัน จัดทีมบริการช่วยเหลือประชาชนในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และโครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์สิ่งแวดล้อม

                "โครงการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานของ กปภ.มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมและชุมชน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กปภ.จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการประปาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และภูมิใจที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปภ.มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจน การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กรอีกด้วย"

                สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ผู้ว่าการ รัตนา กล่าวว่า ในส่วนของ กปภ.ได้เตรียมแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่รับผิดชอบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดย กปภ.ทั้ง 231 สาขาทั่วประเทศ จะปรับปรุงสระเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสูบน้ำดิบเก็บไว้ให้เต็มอยู่เสมอ หากแหล่งน้ำดิบตื้นเขินต้องรีบขุดลอกปรับปรุง พัฒนาให้สามารถเก็บกักน้ำดิบได้มากขึ้น ควบคู่กับการสร้างฝายทดน้ำเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นและสะดวกต่อการสูบน้ำไปใช้ผลิตน้ำประปา ตลอดจนเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสาหร่าย อีกทั้งสำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม หรือขอความร่วมมือจากเอกชน เพื่อขอใช้แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งสำรวจที่ดินสาธารณะเพื่อแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขุดสระเก็บน้ำดิบไว้ใช้ผลิตน้ำประปาในท้องถิ่น

                "ส่วนการผลิตและจ่ายน้ำ กปภ.ทุกสาขา ต้องจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนเพิ่มมาตรการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้เข้มงวด สำหรับ กปภ.สาขาที่มีศักยภาพในการเพิ่มกำลังผลิต ให้พิจารณาเพิ่มกำลังผลิตอีก ขณะที่ กปภ.สาขาที่คาดว่าจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ให้ปรับแผนการผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา เพื่อรักษาปริมาณน้ำดิบให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้ง"

                ส่วน กปภ.สาขาที่ประสบปัญหาไม่รุนแรง ต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายน้ำประปาฟรี ให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับน้ำประปาไปแจกจ่าย สำหรับ กปภ.สาขาที่ไม่มีน้ำดิบเหลือเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา ให้ใช้รถบรรทุกน้ำไปรับน้ำประปาจาก กปภ.สาขาใกล้เคียงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

                นอกจากนี้ กปภ.ยังร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง และโครงการกรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง โดย กปภ.จะสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-24 มกราคม 2556 กปภ.จ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนกว่า 108 ล้านลิตร ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ให้บริการที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค คิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือ 1.94 ล้านบาท

                สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง กปภ.กำหนดไว้ 3 ระยะ คือ มาตรการเฉพาะหน้า คือ เฉลี่ยการจ่ายน้ำในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณน้ำที่ผลิตได้ สำหรับพื้นที่ที่น้ำประปาไม่ไหลจะจัดรถบรรทุกน้ำออกให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า มาตรการระยะกลาง คือ การก่อสร้างถังเก็บน้ำใสเพิ่มเติมเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้น และเจรจาขอซื้อน้ำจากเอกชนเพื่อนำไปผลิตน้ำประปา และ มาตรการระยะยาว คือให้ กปภ.สาขาที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เสนอโครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการการใช้น้ำของประชาชน

                นอกจากนี้ กปภ.ยังมีการพิจารณาแผนบริหารจัดการประปาแบบกลุ่มเครือข่าย (Cluster) โดยเชื่อมโยงท่อส่งจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาที่อยู่ใกล้เคียงให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน คาดว่าจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่อย่างยั่งยืน ดังนั้น กปภ.จึงอยากขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปานั้นเริ่มหายากและมีคุณภาพลดลง ดังนั้นการใช้น้ำอย่างประหยัดและการดูแลรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ ของประชาชนจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

               
...................................................

 

             "โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้ดื่มน้ำสะอาด ราคาประหยัด และส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดย กปภ.จะติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ"

 

...................................................

( กปภ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ตั้ง 'ตู้น้ำหยอดเหรียญ'สะอาด ราคาประหยัด : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : รัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.))

                

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง