เด่นโซเชียล

"TCAS65" ทปอ. อนุโลมให้ นร. ลืมฝนกระดาษคำตอบสอบใหม่หลังชวดเข้ามหาวิทยาลัย

"TCAS65" ทปอ. อนุโลมให้นักเรียนลืมฝนกระดาษคำตอบเข้าสอบใหม่ หลังร้องหมดโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย เร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 เม.ย. นี้

สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีหนังสือชี้แจ้ง กรณีที่นักเรียนไม่ได้ฝนกระดาษคำตอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแจ้งว่าไม่ต้องฝนกระดาษคำตอบ ทำให้ไม่มีคะแนนสำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย โดยล่าสุด "TCAS65" หรือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีประกาศดังนี้ 

ประกาศเรื่อง การอนุโลมกรณีลืฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบในการสอบ "TCAS65"  จากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2565 ในรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ  ที่ได้จัดสอบไปในช่วงวันที่ 12-20 มีนาคม 2565 พบว่ามีกระดาษคำตอบจำนวน 1,285 แผ่น จากทั้งสิ้น 1,341,645 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 0.096 ที่ไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้

การสอบ "TCAS65" เนื่องจากการไม่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาบคำตอบ แม้ว่า ทปอ. ได้ประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนผู้เข้าสอบตลอดมาอย่างต่อเนื่องดังนี้
1. การประกาศเตือนเป็นข้อความและแบนเนอร์ ทางเว็บไซต์ และ Facebook: mytcas.com
2. การระบุในคู่มือผู้เข้าสอบเตือนการฝนชุดแบบทดสอบ
3. การระบุในคำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบในหน้าที่ 2 ของแบบทดสอบว่า
"4. ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบายเลขชุดแบบทดสอบที่ได้รับลงบนกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง"
4. การระบุคำสั่งในกระดาษคำตอบ “ให้นักเรียนระบายเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้ถูกต้อง”
5. การแสดงกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบทราบใน Exam Blueprint บนเว็บไซต์ mytcas.com ก่อนการสอบ
6. การให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ เพื่อเตือนว่ามีแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุดและต้องฝนลงในกระดาษคำตอบด้วย
 

ทปอ. มีความเห็นใจและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าสอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม และเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบ บนกระดาษคำตอบจึงอาจมีผู้ที่ไม่ระมัดระวังในการฝนเลขชุดแบบทดสอบ คณะกรรมการ ดำเนินงาน TCAS จึงมีมติให้อนุโลมนำกระดาบคำตอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบทั้งหมด มาดำเนินการตรวจให้คะแนนตามเลขชุดแบบทดสอบที่ได้ระบุไว้ บนใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบ  โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

\"TCAS65\" ทปอ. อนุโลมให้ นร. ลืมฝนกระดาษคำตอบสอบใหม่หลังชวดเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวที่น่าสนใจ