เด่นโซเชียล

"ตัดแต้มใบขับขี่" ดีเดย์ 1 ธันวาคมนี้ รถขนส่ง-รถสาธารณะ ขานรับนโยบายรัฐ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตัดแต้มใบขับขี่" เตรียมนำมาใช้ประกอบการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น ประกาศดีเดย์ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

 

"ตัดแต้มใบขับขี่" กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำระบบตัดแต้มใบขับขี่ มาประกอบการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป จะมีการบังคับใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่ โดยมีจุดประสงค์มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลดการกระทำผิดซ้ำ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม 

 

ซึ่งระเบียบทั้งสองฉบับใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถบรรทุก, รถโดยสาร) และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่)
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (ตุ๊กตุ๊ก)
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง)

 

โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และให้ผู้กระทำผิดที่ถูกตัดคะแนนต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ ทั้งนี้ จะกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีคะแนน 100 คะแนน สำหรับใช้ในการบันทึกคะแนนและ "ตัดแต้มใบขับขี่" การตัดคะแนนจะแบ่งตามกลุ่มข้อหาความผิดเป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด

 • กลุ่มที่ 1 : ตัดครั้งละ 10 คะแนน
 • กลุ่มที่ 2 : ตัดครั้งละ 20 คะแนน
 • กลุ่มที่ 3 : ตัดครั้งละ 30 คะแนน 

 

 

 

 

บทลงโทษที่จะได้รับหากถูก "ตัดแต้มใบขับขี่"

 • หากถูกตัดจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 90 วัน
 • หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วัน
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถกระทำความผิดร้ายแรง เช่น เสพยาเสพติดให้โทษในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ หรือขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกพักใช้ กระทำการที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยต่อสังคมหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก จะถูกพักใช้ใบอนุญาตทันที และถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนนในครั้งเดียว

 

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกตัดคะแนนสามารถมาเลือกเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเพื่อคืนคะแนนได้ด้วยตนเอง โดยจะได้รับคะแนนคืนในวันที่ผ่านการอบรมทดสอบ ดังนี้

 • หลักสูตรอบรมเวลา 2 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน
 • หลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมง จะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน

 

 

เงื่อนไขการขออมรม หากถูก "ตัดแต้มใบขับขี่"

 • หากไม่ผ่านการทดสอบ สามารถขอเข้ารับการทดสอบได้อีก 3 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบครั้งแรก ซึ่งคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนที่เหลือจะต้องไม่เกิน 100 คะแนน
 • สามารถขอเข้ารับการอบรมเพื่อคืนคะแนนได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีปฏิทิน)
 • สำหรับผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีสิทธิขอเข้ารับการอบรมได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อผ่านการอบรมและทดสอบจนครบกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนน
 • สำหรับผู้ถูกตัดคะแนนหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ประสงค์เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อขอคืนคะแนน สามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประจำตัวประชาชน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก ขบ. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ ทั้งผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งได้ทราบเรื่องเบื้องต้นแล้ว โดยสามารถศึกษาข้อมูลข้อหาความผิดแต่กลุ่มได้ทางเว็บไซต์ และ Facebook ของกรมการขนส่งทางบก 

 

ข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

 

 

 

logoline