เด่นโซเชียล

พระราชทานยศทหาร "นายทหารราชองครักษ์พิเศษ" พลโท เป็น พลเอก - พันเอก เป็น พลตรี

พระราชทานยศทหาร "นายทหารราชองครักษ์พิเศษ" พลโท เป็น พลเอก - พันเอก เป็น พลตรี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานยศทหารให้ "นายทหารราชองครักษ์พิเศษ" พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พระราชทานยศเป็น พลเอก - พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ พระราชทานยศเป็น พลตรี

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศทหารให้ "นายทหารราชองครักษ์พิเศษ" ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร พระราชทานยศเป็น พลเอก
  2. พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ พระราชทานยศเป็น พลตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

พระบรมราชโองการ, โปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศทหาร, นายทหารราชองครักษ์พิเศษ, ปรีชา ศิริไพบูลย์, สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด