เด่นโซเชียล

ข่าวดี กทม. เปิดรับ "กลุ่มเปราะบาง" เข้าทำงาน เช็กรายละเอียด ด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับ "กลุ่มเปราะบาง" เข้าทำงานในหลายสาขาอาชีพ จำนวน 670 คน

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานคนพิการ ซึ่งถือว่าเป็น "กลุ่มเปราะบาง" ทางสังคม จำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวคิดในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความสามารถของคนพิการ อีกทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการ มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เป้าหมายในการจ้างงานคนพิการ จำนวน 670 คน

 

ดังนั้นเพื่อให้คนพิการเข้าถึงระบบการจ้างงานของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลการหางานของคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการที่ประสงค์จะทำงานกับกรุงเทพฯ ได้ฝากข้อมูล โดยสามารถเข้าไปฝากข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม  http://elderbma.ddns.me/job/  หรือสแกน Qr Code

ปัจจุบันมีกรุงเทพมหานครมี "กลุ่มเปราะบาง" เข้าร่วมงานกับ กทม. อยู่จำนวน 115 คน โดยเปิดรับครอบคลุมทั้ง 7  ประเภท ได้แก่ 
- บกพร่องทางการเห็น 
- บกพร่องทางการได้ยินและสื่อความหมาย   
- บกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
- บกพร่องทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
- บกพร่องทางสติปัญญา  
- บกพร่องทางการเรียนรู้  
- ออทิสติก
 
สำหรับระบบบริหารข้อมูลของกลุ่มคนเปราะบางสามารถจะระบุความสามารถหรือความถนัดได้  เช่น 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีความถนัดด้านช่างไฟฟ้า เช่น ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้
มีทักษะด้านการมัลติมีเดีย เช่น ถ่ายภาพ วิดีโอ  และอื่นๆ

"กลุ่มเปราะบาง" ระบุความต้องการช่วยเหลือพิเศษ  เช่น ล่ามภาษามือ  โปรแกรมเสียงสำหรับคนพิการตาบอ  ลิฟท์ ทางลาด ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ฯลฯ

นอกจากนี้ สามารถเลือกระบุตำแหน่งงานที่ต้องการ ได้แก่ งานธุรการเอกสารสำนักงาน  งานบริการ ประชาสัมพันธ์ เช่น รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูล งานแม่บ้าน ทำสวน ทำความสะอาด  งานสอน งานโรงเรียน  งานด้านเทคโนโลยี IT Support  งานด้านกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม งานออกแบบ ช่างภาพ และอื่นๆ   โดยระบุสำนักงานเขตที่สะดวกปฏิบัติงา
อันดับ 1 -3

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด