เด่นโซเชียล

"กรมบัญชีกลาง" ปลดล็อกข้าราชการเบิกค่า ชุดราตรี กรณีเดินทางไปต่างประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมบัญชีกลาง" ปลดล็อกระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ข้าราชการหญิงสามารถเบิกค่า ชุดราตรี ได้ ดูรายละเอียด ระเบียบ เงื่อนไขที่นี่


น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า "กรมบัญชีกลาง" ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยตัดตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฝ่ายอัยการ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ในหลายประเด็น

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 สำหรับเหตุผลในการแก้ไขนั้น เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามการปลดล็อกระเบียบดังกล่าวของ "กรมบัญชีกลาง" มีสาระสำคัญที่มีการแก้ไข เช่น ให้มีการเพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายราตรีสโมสร สำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ เนื่องจาก ระยะหลังมีข้าราชการที่เป็นผู้หญิงไปประจำต่างประเทศมากขึ้น จึงได้เพิ่มประเภทเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับกาลเทศะ แต่ไม่ได้มีการเพิ่มวงเงิน หรือจำนวนชุดที่เบิกจ่ายได้

กรณีผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมีความจำเป็นต้องเดินทางก่อนล่วงหน้าก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ให้ขออนุมัติระยะเวลาจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวง

สำหรับกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มี ค่าครองชีพ สูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง สูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 25%  ขณะเดียวกัน ยังแก้ไขหลักการเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ ประเด็นเกี่ยวกับการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบินตามสิทธิของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้วย

อ่านระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

พื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ