เด่นโซเชียล

อัปเดตวิธี "ขอวัคซีนพาสปอร์ต" แบบเข้าใจง่าย ทำได้ทั้งออนไลน์-ขอด้วยตนเอง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตขั้นตอน "ขอวัคซีนพาสปอร์ต" สรุปมาให้แบบเข้าใจง่าย ทำได้ทั้งออนไลน์และขอด้วยตัวเอง อยู่กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดก็ขอได้ เช็ครายละเอียด สถานที่ติดต่อได้ที่นี่

หลายประเทศเริ่มประกาศให้ โควิด19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว การเดินทางไปต่างประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการมากยิ่งขึ้้น หลายคนกำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อพักผ่อน หรือเดินทางไปทำธุระ ที่สำคัญการเดินทางไปต่างประเทศในระยะนี้เรายังจำเป็นต้องใช้ วัคซีนพาสปอร์ต  เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ว่าได้ผ่านการรับวัคซีนป้องกัน โควิด19 ครบตามเกณฑ์แล้ว สำหรับขั้นตอนการ "ขอวัคซีนพาสปอร์ต" สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง และผ่านรูปแบบออนไลน์  ดังนี้   

ขั้นตอน "ขอวัคซีนพาสปอร์ต" สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้สามารถ ทำได้ดังนี้ 
-ใบรับรองการฉีดวัคซีนของจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ
-หนังสือเดินทาง (Passport) ของจริงและสำเนา 1 ฉบับ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
-หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
-บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 1 ฉบับ
-ชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

2.สถานที่ให้บริการติดต่อนัดหมาย "ขอวัคซีนพาสปอร์ต"
-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร : 0-2134-0134 , อีเมล : [email protected]
-คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี โทร : 0-2590-3430  อาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. โทร : 02 590 3232 และสายด่วน 1422
-สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม. โทร : 0-2521-0943-5
-คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี โทร : 0-2590-3430 หรือ E-mail : [email protected]
-โรงพยาบาลเมดพาร์ค เขตคลองเตย กทม. (โดยความร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรค) โทร :  08-3990-6951 
-โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. โทร: 0-2220-8000
-โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. โทร : 0-2306-9199

สำหรับผู้ที่ต้องการ ขอวัคซีนพาสปอร์ต ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานพยาบาลรัฐ หรือเอกชน โดยตรวจสอบเพิ่มเติมที่หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการ "ขอวัคซีนพาสปอร์ต" ทางออนไลน์ผ่านแอพฯ หมอพร้อม ตามขั้นตอนดังนี้

-เลือกเมนู International Certificate
-เลือก "ขอหนังสือรับรอง"
-กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง และอัพโหลดภาพหลักฐาน หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด
-เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือรับรอง แบ่งเป็นมารับด้วยตัวเอง และจัดส่งตามที่อยู่
-เลือกช่องทางชำระเงิน
-กดยอมรับข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริง และมีความประสงค์ขอออกหนังสือรับรอง
-ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกด ยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ หากมีข้อสงสัย สามารถ-*ติดต่อสอบถามที่สายด่วนกรมควมคุมโรค โทร 1422


กรณีมาขอเอกสารรับรองฯ ด้วยตนเอง ให้เตรียมตัว ดังนี้

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง) 
- บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
- ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลน้ัน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)

กรณีผู้ขอเอกสารรับรองฯ มอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจดําเนินการแทน มีเอกสารหลักฐาน 2 ส่วน  คือ
ส่วนที่ 1 เอกสารของผู้มอบอํานาจ
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
- บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
- ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว ฉบับตัวจริงและสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)

ส่วนที่ 2 เอกสารของผู้รับมอบอํานาจ
- หนังสือมอบอํานาจ ฉบับตัวจริง (ผู้มอบอํานาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)
- บัตรประชาชน ฉบับตัวจริง และสําเนา (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
 

logoline