เด่นโซเชียล

ทำ "บัตรประชาชน" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลาใหม่แล้ว เช็คเลยถึงวันไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ทั่วประเทศ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใหม่แล้ว ทั้งทำใหม่ และเปลี่ยนบัตร เช็คเลยถึงวันไหน ช่องทางใด

หลังจากที่เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนาม ในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำ "บัตรประชาชน" จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคกระจายไปทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศยังมีจำนวนมากในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มเติม จากภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

ช่องทางทำ บัตรประชาชน

1. การทำบัตรประชาชนใหม่ สามารถไปติดต่อ ณ สถานที่ราชการ เช่น

  • สำนักงานเขต
  • สำนักงานเทศบาล
  • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
  • ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 

2. จองคิวนัดหมายล่วงหน้าผ่านออนไลน์ที่ https://Q-online.bora.dopa.go.th คลิกที่นี่ โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

 

  1. เข้าไปที่ https://Q-online.bora.dopa.go.th คลิกที่นี่
  2. ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า
  3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. วัน เดือน ปี เกิด
  5. เบอร์โทร 10 หลัก

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด