เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" สรุปแนวทางเคลมโควิดทุกมาตรา เคยติดเบิกย้อนได้ 2 ปี เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" สรุปทางแนวยื่นเคลมชดเชยขาดรายได้ จากการติดโควิดสำหรับผู้ประกันทุกมาตรา เบิกได้ย้อนหลัง 2 ปี เช็ครายละเอียดที่นี่

กาะติดแนวทางการขอรับเงินชดเชยจาก "ประกันสังคม" กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ติดเชื้อไโควิด-19  โดยจะได้รับเงินชดเชย และสามารถยื่นรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี สำหรับรายรายละเอียดการขอรับเงินชดเชนรายได้จาก "ประกันสังคม" แต่ละมาตรามีดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 

กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด-19 รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน และขาดรายได้ สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นเบิกเงินชดเชยรายได้จาก "ประกันสังคม" มีดังนี้  

-โหลดแบบฟอร์ม สปส.2-01 คลิกที่นี่
-ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง
-หนังสือรับรองนายจ้าง
-สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่มีรายละเอียดเลขบัญชี
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
-กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย
 

ผู้ประกันตนมาตรา 39
รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) จ่ายชดเชยให้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นแพทย์วินิจฉัยให้เป็นโรคเรื้อรังจะจ่ายชดเชยให้ไม่เกิน 365 วันต่อปีปฏิทิน สูตรการคำนวณให้ใช้ฐานค่าจ้าง 4,800 หาร 30 วัน จะได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 160 x 50% = 80 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันเข้ารับการรักษา

เอกสารประกอบการยื่นเบิกเงินชดเชยรายได้จาก "ประกันสังคม" มีดังนี้  

-โหลดแบบฟอร์ม สปส.2-01 คลิกที่นี่
-ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่มีรายละเอียดเลขบัญชี
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
-กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย

ผู้ประกันตนมาตรา 40
จะต้องส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ โดยสามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือกต่าง ๆ ที่ "ประกันสังคม" กำหนด ดังนี้ 
ทางเลือกที่ 1 ผู้ป่วยในที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป ได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท ทั้งหมดรวมกันแล้วปีละ ไม่เกิน 30 วันต่อปี 

ทางเลือกที่ 2 ผู้ป่วยที่ไม่นอนโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จ่ายค่าชดเชยวันละ 200 บาท ทั้งหมดรวมกันแล้วปีละ ไม่เกิน 30 วันต่อปี

ทางเลือกที่ 3 ผู้ป่วยในที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วันขึ้นไป ได้ค่าชดเชยวันละ 300 บาท หรือผู้ป่วยที่ไม่นอนโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จ่ายค่าชดเชยวันละ 200 บาท ทั้งหมดรวมกันปีละไม่เกิน 90 วันต่อปี

เอกสารประกอบการยื่นเบิกเงินชดเชยรายได้จาก "ประกันสังคม" มีดังนี้  

-โหลดแบบฟอร์ม สปส.2-01 คลิกที่นี่
-ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่มีรายละเอียดเลขบัญชี
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
-กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ