เด่นโซเชียล

มหาดไทยแจงแล้ว ปรับเพิ่มอัตรา "ค่าตอบแทน" ผู้นำศาสนาอิสลาม อิหม่ามรับ 1,500

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมบัญชีกลางชี้แจงแล้ว มหาดไทยปรับเพิ่มอัตรา "ค่าตอบแทน" ผู้นำศาสนาอิสลาม อิหม่ามรับ 1,500 ทั่วประเทศ ตรวจสอบด่วน

ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องมหาดไทยเพิ่มอัตรา "ค่าตอบแทน" ให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ปรับอัตรา "ค่าตอบแทน" ผู้นำศาสนาอิสลาม โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สำหรับจังหวัดขนาดใหญ่ ในอัตราคนละ 3,500 บาทต่อเดือน จังหวัดขนาดกลางในอัตราคนละ 2,700 บาทต่อเดือน และจังหวัดขนาดเล็กในอัตราคนละ 1,900 บาทต่อเดือน อิหม่าม ในอัตราคนละ 1,200 บาทต่อเดือน คอเต็บและบิหลั่นในอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.406/62238 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ต่อมากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวนทั้งสิ้น 
3,638,232 คน คิดเป็นร้อยละ 5.48 ของประชากรทั้งหมด โดยมีมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวน 4,015 แห่ง และสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บและบิหลั่น กระทรวงมหาดไทย จึงขออนุมัติปรับเพิ่มอัตรา "ค่าตอบแทน" ให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม ดังนี้

 

1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

1.1จังหวัดขนาตใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 101 แห่งขึ้นไป) จำนวน 11 คน เดิมได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 3,500 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 4,600 บาท
1.2 จังหวัดขนาดกลาง (จังหวัดที่มีมัสยิด 51-100 แห่ง) จำนวน 4 คน เดิมได้รับค่าตอบแทนอัตราเตือนละ 2,700 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 3,500 บาท
1.3 จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) จำนวน 25 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเตือนละ 1,900 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 2,500 บาท 

2. อิหม่าม จำนวน 3,917 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,200 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,500 บาท
3. คอเต็บ จำนวน 3,880 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,300 บาท
4. บิหลั่น จำนวน 3,871 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,300บาท

 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม ดังนี้

 

1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

1.1 จังหวัดขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 100 แห่งขึ้นไป) อัตราเดือนละ 4,200 บาทต่อคน
1.2 จังหวัดขนาดกลาง (จังหวัดที่มีมัสยิด 51-100 แห่ง) อัตราเตือนละ 3,300บาทต่อคน
1.3 จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) อัตราเดือนละ 2,300 บาทต่อคน

 

2. อิหม่าม อัตราเดือนละ 1,500 บาทต่อคน

3. คอเต็บ อัตราเดือนละ 1,200 บาทต่อคน

4. บิหลั่น อัตราเดือนละ 1,200 บาทต่อคน 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร 0-2127-7000

มหาดไทยแจงแล้ว ปรับเพิ่มอัตรา "ค่าตอบแทน" ผู้นำศาสนาอิสลาม อิหม่ามรับ 1,500

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด