เด่นโซเชียล

เช็กด่วน เอกสารยื่นเคลม "ประกันโควิด" มีอะไรบ้างต้องใช้เอกสารฉบับจริง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นเคลม "ประกันโควิด" มีเอกสารอะไรบ้างต้องใช้ฉบับจริง เช็กด่วน ต้องยื่นให้เสร็จก่อน 15 ก.ค.นี้

เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนลงทะเบียนจองคิว ยื่นทวงหนี้ "ประกันโควิด"  เจอ จ่าย จบ "อาคเนย์ประกันภัย" และ "ไทยประกันภัย"  หลังกองทุนประกันวินาศภัย เปิดรับคำท้วงหนี้ประกันภัย "โควิด" กรณี "อาคเนย์ประกันภัย" และ "ไทยประกันภัย" เช็กด่วนเลยใช้เอกสารอะไรบ้าง เอกสารตัวไหวต้องใช้ฉบับจริง 

1. กรณียื่นเคลมกับ "อาคเนย์" และ "ไทยประกันภัย" ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้เงิน ต้องยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง เพราะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
 

2. เอกสารประกอบการเคลม "ประภัยโควิด" 

- ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ / สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
- ต้นฉบับผลตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR / สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
- สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล (ถ้ามี)
- กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรร
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมดบัญชีธนาคาร
- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเรื่องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

ระบุ "ให้มีอำนาจยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย ผู้ชำระบัญชี บริษัท..(ระบู)...
เพื่อเรียกร้อง ค่า... ..(ระบุ)....." สำเนาบัตรประชาชน ผู้ม็อบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ

* ถ้าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ยังไม่ครบ 20 บีบริบูรณ์) ให้มารดา/บิดา ชอบด้วยกฎหมายทำแน ไม่ต้องมอบอำนาจ พร้อมสำเนาสูติบัตร /สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)


3. กรณีเสียชีวิตจากโควิด ระบุ ชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์
- ต้นฉบับใบรับรองแพทย์  สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
- ต้นฉบับผลตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR / สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
- สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
- กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรรม์
- สำเนาใบมรณบัตร / สำเนาทะเบี้ยนบ้านที่ประทับตราคำว่า "ตาย"
- สำเนาหนังสือรับรองการตาย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้รับผลประโยชน์
- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเรื่องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

ระบุว่า "ให้มีอำนาจยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย ผู้ชำระบัญชี บริษัท..(ระบุ...
เพื่อเรียกร้อง ค่า.....(ระบุ)....." สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ

4. กรณีเสียชีวิตจากโควิด ระบุ ผู้รับประโยชน์ว่า "ทายาท"
- ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ สำเนาต้องมีตราข้มของโรงพยาบาล
- ต้นฉบับ ! ผลตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR / สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
- สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
- กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรรม์
- สำเนาใบมรณบัตร / ทะเบียนบ้านที่ประทับตราคำว่า"ตาย"
- สำเนาหนังสือรับรองการตาย
- คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
- บัญชีเครือญาติ
- หนังสือยินยอมทายาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านทายาท ทุกคน 
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ของผู้ยื่นคำทวงหนี้

 

5. กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากโควิด
- ต้นฉบับใบรับรองแพทย์  สำเนาต้องมีตราปิ้มของโรงพยาบาล
- ต้นฉบับผลตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR / สำเนาต้องมีตราปั้มของโรงพยาบาล
- ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
- สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
- กรมธรรม์ประกันภัย / หรือหลักฐานที่ปรากฎว่าท่านซื้อกรมธรรม์และเลขกรมธรร
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเรื่องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมปั 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

สถานที่ยื่นคำทวงหนี้
- กองทุนประกันวินาศภัย ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง
เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2515 3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186

- สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ
เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2476 9940

- สำนักงาน คปภ. เขตบางนา
เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ซอยบางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2361 3769

- สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ

เช็กด่วน เอกสารยื่นเคลม "ประกันโควิด" มีอะไรบ้างต้องใช้เอกสารฉบับจริง

เช็กด่วน เอกสารยื่นเคลม "ประกันโควิด" มีอะไรบ้างต้องใช้เอกสารฉบับจริง
เช็กด่วน เอกสารยื่นเคลม "ประกันโควิด" มีอะไรบ้างต้องใช้เอกสารฉบับจริง เช็กด่วน เอกสารยื่นเคลม "ประกันโควิด" มีอะไรบ้างต้องใช้เอกสารฉบับจริง เช็กด่วน เอกสารยื่นเคลม "ประกันโควิด" มีอะไรบ้างต้องใช้เอกสารฉบับจริง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด