เด่นโซเชียล

"ยื่นภาษีออนไลน์ 2564" ไม่ทันทำอย่างไรมีวิธี หากจงใจเจอโทษอาญาทั้งจำ-ปรับ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ยื่นภาษีออนไลน์ 2564" ไม่ทันทำอย่างไร เสียค่าปรับเท่าไร มีคำตอบให้ หากจงใจฝ่าฝืน เจอโทษอาญา ทั้งจำ ทั้งปรับ

หลังจากที่ กรมสรรพากร เปิดให้มีผู้รายได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 "ยื่นภาษีออนไลน์ 2564" วันนี้ (8 เม.ย.2565) เป็นวันสุดท้าย ตามกฎหมายสรรพากร โดยภาษีดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีไม่ทันเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แต่จะต้องรับบทลงโทษ โดยการเสียค่าปรับ และต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแบบภาษี ดังนี้

  • แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
  • เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)

 

หากไม่ชำระในกำหนดเวลา หรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง


เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถือเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับภาษีอากรอย่างหนึ่ง และอาจมีโทษทางอาญาด้วย แล้วแต่ความผิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงขั้นไหน โดยหากบุคคลใดยื่นแบบฯ ภายในกำหนด แต่ชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือยื่นแบบฯ ล่าช้า ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการยื่นแบบฯ จะต้องเสียเงินเพิ่ม และเบี้ยปรับตามกฎหมายกำหนด และหากฝ่าฝืนไม่ยอมชำระ 
ก็ต้องรับโทษทางอาญาด้วย
ซึ่งมีบทลงโทษ ดังนี้
  

  • กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี
  • กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้ หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลด หรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี     
  • กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท      
  • กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
  • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ