เด่นโซเชียล

"ต่อใบขับขี่" ราชกิจจาฯออกประกาศกรมการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ทำยังไง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ต่อใบขับขี่" ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกรมการขนส่งทางบกแล้ว หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ

(2 เม.ย.2565) "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก "ต่อใบขับขี่" ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565

 

 

 

 

 

 

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ "ต่อใบขับขี่" การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วนั้น โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในประเทศไทยยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สายพันธุ์ "โอไมครอน" ส่งผลให้การให้บริการด้านใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถของกรมการขนส่งทางบก ต้องงดดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง การจำกัดจำนวนบุคคลจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เหมาะสมกับสถานการณ์ สมควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการ สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุการแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการและการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

"ข้อ 20 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี เฉพาะที่สิ้นอายุในช่วงวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่มาดำเนินการระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ"

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

 

"ต่อใบขับขี่" ราชกิจจาฯออกประกาศกรมการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ทำยังไง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ