เด่นโซเชียล

"ราชกิจจานุเบกษา" สถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมเมธาจารย์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมเมธาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง สถิต ณ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

 

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

 

 

 

 

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมเมธาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเมธาจารย์ วิสุทธิญาณปรีชา สุสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

 

 

 

 

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

\"ราชกิจจานุเบกษา\" สถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมเมธาจารย์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ